Retningslinjer For Beskyttelse Af Ansøgeres Persondata

 

Formål

Formålet med disse retningslinjer for beskyttelse af ansøgeres persondata (retningslinjer) er at yde tilstrækkelig og ensartet beskyttelse af ansøgeres persondata, når de behandles af WADACOM’s afdelinger.

Oplysninger, der kan identificere dig og som du har opgivet i forbindelse med en jobansøgning hos en af WADACOM’s afdelinger (persondata eller data), bliver anvendt i forbindelse med rekrutteringen, og beskyttes i overensstemmelse med WADACOM’s retningslinjer, som er angivet nedenfor og alle gældende love på området.

Ved at indsende dine persondata, bekræfter du og erklærer dig indforstået med at:

 • du har læst WADACOM’s retningslinjer
 • WADACOM må behandle dataene i forbindelse med rekruttering, som beskrevet i disse retningslinjer, og
 • dataene må udveksles mellem afdelinger verden over som beskrevet i retningslinjerne nedenfor

Du skal give dit samtykke til ovenstående for at indgive ansøgningen. Hvis du ikke kan erklære dig indforstået med reglerne, skal du klikke på knappen med x’et i det øverste højre hjørne, hvilket vil afbryde ansøgningsprocessen.

Retningslinjerne vil ikke, medmindre andet er anført, udgøre en del af den ansættelseskontrakt som tilbydes de heldige ansøgere.

Retningslinjernes Rammer

Disse retningslinjer gælder for alle WADACOM-afdelinger, der behandler ansøgeres persondata.

At behandle betyder enhver handling udført i forbindelse med ansøgerens data, hvad enten behandlingen er helt eller delvist automatiseret, fx indsamling, organisering, opbevaring, ændring, tilgængeliggørelse og sletning af dataene.

Ansøgeres data defineres som enhver oplysning, der kan identificere dig og som du eller en anden person opgiver (på dine eller WADACOM’s vegne) i forbindelse med søgningen af en stilling i en WADACOM-afdeling.

Retningslinjerne gælder ikke for data, som er anonyme, eller hvor der er brugt pseudonymer. Data er anonyme, når enkelte personer ikke længere kan identificeres eller kun kan identificeres vha. uforholdsmæssigt store omkostninger i form at tid, udgifter eller arbejdskraft. Brug af pseudonymer inkluderer udskiftning af navne eller andre oplysninger, der kan identificere dig, således at det enten bliver umuligt eller betydeligt sværere at identificere enkeltpersoner. Hvis anonyme data ikke længere er anonyme (dvs. enkelte personer kan igen identificeres), eller hvis der bruges pseudonymer, som kan identificere enkelte personer, gælder retningslinjerne igen.

Anvendelse Af De Enkelte Landes Love

Retningslinjernes hensigt er at give de enkelte WADACOM-afdelinger nogle ensartede minimumsstandarder for beskyttelse af ansøgeres persondata verden over. WADACOM anerkender, at visse landes lovgivning muligvis kræver højere standarder end disse retningslinjer. WADACOM’s afdelinger vil behandle ansøgeres data i overensstemmelse med den gældende lov i det land, hvor dataene behandles. I lande hvor den gældende lovgivnings krav til beskyttelse af ansøgeres persondata er lavere end kravene i WADACOM’s retningslinjer, vil retningslinjernes krav være gældende.

Principper for Behandling Af Ansøgeres Persondata

WADACOM respekterer den enkeltes interesser og ret til datahemmelighed. WADACOM’s afdelinger vil anvende de følgende principper ved behandlingen af ansøgeres data:

 • Dataene vil blive behandlet retfærdigt og legitimt
 • Dataene vil blive indsamlet til angivne, legitime formål og vil ikke blive yderligere behandlet på måder, som ikke er i overensstemmelse med disse formål
 • Dataene vil være relevante og ikke af urimeligt omfang i forhold til det formål, de indsamles og bruges til. Fx kan data gøres anonyme, når det anses for at være muligt og hensigtsmæssigt, afhængigt af dataenes art og de risici, der måtte være forbundet med deres tilsigtede brug
 • Dataene vil være nøjagtige og, hvis muligt, holdes opdateret. Der vil blive taget rimelige forholdsregler for at rette eller slette unøjagtige eller ufuldstændige data
 • Dataene vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at behandle dem i forhold til de formål, de oprindeligt blev indsamlet til
 • Dataene vil blive behandlet i overensstemmelse med den enkeltes juridiske rettigheder (som anført i retningslinjerne eller ifølge loven)
 • Der vil blive taget rimelige tekniske, fysiske og organisationsmæssige forholdsregler for at beskytte dataene mod uautoriseret adgang, ulovlig behandling og mod at gå tabt, blive ødelagt eller beskadigede som følge af uautoriseret adgang eller uheld

Indsamling Af Data

Du kan sende persondata til WADACOM, i forbindelse med ansøgningen, på forskellig vis, fx (a) pr. e-mail eller ved direkte indlevering af papirer til en WADACOM-medarbejder, (b) ved indlevering af data over internettet, styret af tredjepart, til en database i USA som autoriserede WADACOM-medarbejdere har adgang til eller (c) vha. et WADACOM-ansøgningsskema.

WADACOM vil muligvis ind i mellem indhente yderligere oplysninger med dit samtykke eller i overensstemmelse med gældende love. WADACOM kan fx bede om din respons og din mening (fx ved en spørgeundersøgelse) med henblik på at forbedre arbejdsgangen. Det er frivilligt at deltage i sådanne undersøgelser, og det vil ikke have konsekvenser, hvis du vælger ikke at deltage. Disse retningslinjer vil være gældende for alle yderligere oplysninger, der indsamles, herunder svarene fra de nævnte undersøgelser.

Formålet Med Og Adgangen Til Behandling Af Persondatag

WADACOM og WADACOM-afdelingerne behandler ansøgeres persondata med henblik på legitime formål inden for personaleområdet. Dataene vil kun blive behandlet i forbindelse med disse formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hovedformålet er bl.a:

Human Resources Purposes Include:At finde og/eller vurdere ansøgere til stillinger hos WADACOM, tage beslutninger om hvorvidt den enkelte ansøger skal ansættes, vedligeholde hensigtsmæssig journalisering i forbindelse med ansættelser, analysere ansættelsesprocesserne og deres resultater og, hvor det er lovligt, foretage baggrundsundersøgelser (formålene).

Hvis en WADACOM-afdeling behandler dine ansøgningsdata med henblik på andre formål end dem, som er beskrevet ovenfor, vil den WADACOM-afdeling, som er ansvarlig for det nye formål, sikre, at du bliver informeret om det nye formål, som din ansøgningsdata skal bruges til og om hvilke kategorier modtagerne tilhører.

Dine data vil blive behandlet af personer som arbejder med ansættelsesprocesser for WADACOM, og som af legitime årsager har behov for at få adgang til og behandle dine data med henblik ovenstående formål.

Forskellige Typer Af Persondata

Vi behandler fx følgende typer af data:

 • Ansøgerens civilstand
 • Ansættelseshistorie/jobdata
 • Uddannelse
 • Lønforhold
 • Udtalelser fra arbejdsgiver
 • Resultater fra elektronisk spørgeskema
 • Oplysninger om hvordan ansøgeren kan kontaktes
 • Ansøgerens tidligere adresser eller navne
 • Yderligere oplysninger som ansøgeren har opgivet (fx et følgebrev)
 • Ansøgerens kørekortnummer, hvilket er nødvendigt for visse stillinger
 • Anbefalinger
 • Straffeattest, i det omfang det er tilladt ifølge loven

Særlige Datakategorier

I de få tilfælde hvor det er nødvendigt, at en WADACOM-afdeling indhenter særlige data (som fx oplysninger om etnisk oprindelse, religiøse eller politiske overbevisninger, medlemskab af fagforening, helbredsoplysninger eller straffeattest), vil WADACOM-afdelingen sørge for, at den enkelte ansøger informeres om det. Hvor lovgivningen kræver det, vil personen blive bedt om at give sit udtrykkelige samtykke til, at sådanne særlige data bliver behandlet og ikke mindst til, at dataene bliver overført til andre end WADACOM’s afdelinger. Afhængigt af datakategoriernes art og de risici der måtte være forbundet med deres tilsigtede brug, vil der blive taget rimelige sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger (som fx fysiske sikkerhedsforanstaltninger, kryptering og adgangsbegrænsninger).

Sikkerhed Og Fortrolighed

WADACOM’s afdelinger er forpligtede til at tage rimelige tekniske, fysiske og organisationsmæssige forholdsregler for at beskytte ansøgeres persondata mod uautoriseret adgang, ulovlig behandling, at dataene går tabt eller bliver beskadiget som følge af et uheld samt uautoriseret tilintetgørelse.

Udstyr og informationsbeskyttelse

For at beskytte ansøgerens data mod at en uautoriseret tredjepart får adgang til dem, vil alle data, som opbevares elektronisk af WADACOM’s afdelinger, ligge på systemer, som beskyttes af sikker netværksarkitektur, som indeholder firewalls og enheder, som kan spore indtrængen i systemet. Dataene opbevares på servere, som regelmæssigt bliver sikkerhedskopieret (dvs. at dataene kopieres over på en anden medietype) for at undgå konsekvenserne af utilsigtet sletning eller tilintetgørelse af dataene. Serverne er placeret i lokaler med omfattende sikkerhedsforanstaltninger og branddetektor- og responssystemer.

Adgangsbegrænsning

WADACOM’s afdelinger begrænser adgangen til interne systemer, hvor ansøgeres data opbevares, til en udvalgt gruppe autoriserede brugere, som får adgang til systemet vha. et unikt id-nummer og en unik adgangskode. Adgangen til persondata er begrænset til personer, som skal bruge dataene for at udføre deres job (fx kan en leder af personaleafdelingen få brug for at se en ansøgers data, så han kan arrangere en jobsamtale). Hvis en tredjepart får adgang til visse data, som beskrevet i afsnit XI OVERFØRSEL AF DATA, kræves det, at han overholder retningslinjerne.

Uddannelse

WADACOM vil afholde kurser for sine medarbejdere i det legitime og tilsigtede formål med at behandle ansøgeres data, behovet for at beskytte data og sørge for at de er nøjagtige samt behovet for at holde de data, som medarbejderne har adgang til, fortrolige. Autoriserede brugere vil overholde retningslinjerne og WADACOM’s afdelinger vil indføre passende sanktioner, i overensstemmelse med gældende lovgivning, i tilfælde af, at data bliver set, behandlet eller brugt på en måde, som er uforenelig med disse retningslinjer.

De Registrerede Personers Rettigheder

Alle personer hvis data opbevares eller behandles af en WADACOM-afdeling, kan forhøre sig om disse datas art. Du vil få adgang til dataene efter den gældende lovgivning i dit hjemland, uanset hvor i verden dataene opbevares og behandles. En WADACOM-afdeling, som behandler sådanne data, vil samarbejde med andre afdelinger, så du enten kan få direkte adgang til dataene eller adgang via en anden WADACOM-afdeling. Man kan anmode om adgang til sådanne data ved at sende en skriftlig forespørgsel til:

Human Resources Data Protection Administrator
(lederen af afdelingen for beskyttelse af persondata)

Tekfen Tower
Buyukdere Caddesi
No 209 Kat 8 34394
Levent Istanbul Turkey

Switchboard : +90 212 705 7000
Fax                   : +90 212 705 7099
E Mail              : Hello@Wadacom.com

Dine persondata vil blive gjort tilgængelige i en rimelig periode, og WADACOM vil give dig mulighed for at se dem efter at være blevet underrettet og på et rimeligt tidspunkt.

Du kan også kontakte lederen af afdelingen for beskyttelse af persondata (Human Resources Data Protection Administrator), hvis du har spørgsmål om retningslinjerne eller dine persondata, eller hvis du vil trække dit samtykke tilbage. Breve, sendt til lederen af afdelingen for beskyttelse af persondata ( Human Resources Data Protection Administrator) af andre grunde end ovennævnte, vil ikke blive besvaret og bliver smidt ud.

Hvis du nægtes rettelse af eller adgang til dataene, vil du blive oplyst om årsagen hertil, og afslaget og årsagen vil blive registreret.

Hvis du kan påvise, at formålet med behandlingen af dataene ikke længere er lovligt eller passende, vil dataene blive slettet, forudsat at det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis ansøgerdataene er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du anmode om at dataene rettes ved at indsende et nyt cv med de opdaterede oplysninger (fx ny adresse eller navneændring).

Desuden kan du sende en e-mail til Hello@Wadacom.com, hvis du vil trække dit samtykke tilbage.

Overførsel Af Data

Overførsel af data til andre WADACOM-afdelinger

WADACOM stræber efter at sikre en tilstrækkelig og ensartet beskyttelse af persondata, som behandles af eller overføres mellem WADACOM-afdelinger. Overførsel af en ansøgers data til en anden WADACOM-afdeling anses for en overførsel mellem to forskellige afdelinger, hvilket betyder, at selv når der er tale om koncerninterne overførsler, vil en overførsel kun finde sted, hvis de gældende lovkrav opfyldes og hvis:

 • Overførslen finder sted, fordi det er nødvendigt i forretningsøjemed
 • Afdelingen, der modtager dataene, sørger for passende sikkerhedsforanstaltninger
 • Afdelingen, der modtager dataene, overholder retningslinjerne for overførslen og for den efterfølgende behandling af dataene

Overførsel af data til koncerneksterne afdelinger

 • Udvalgt tredjepart: Det kan, til tider, være nødvendigt for WADACOM at overføre ansøgeres data til en udvalgt ekstern tredjepart, som er ansat til at udføre visse dele af ansættelsesprocessen på WADACOM’s vegne. Denne tredjepart vil, som del af sit job, muligvis behandle dataene i overensstemmelse med WADACOM-afdelingens anvisninger eller tage beslutninger angående dataene. I begge tilfælde vil WADACOM-afdelingerne udvælge en pålidelig tredjepart, som er bundet af en kontrakt eller andre retskraftige og tilladte midler, til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at yde tilstrækkelig beskyttelse af dataene. WADACOM vil kræve, at den eksterne tredjepart overholder retningslinjerne eller garanterer samme grad af beskyttelse som WADACOM, ved behandling af ansøgeres data. Tredjepart vil kun få adgang til dataene i forbindelse med udførelsen af det job, som er beskrevet i den gældende tjenesteydelsesaftale med WADACOM. Hvis en WADACOM-afdeling finder ud af, at en leverandør ikke overholder disse forpligtelser, vil der prompte træffes passende forholdsregler
 • Anden tredjepart: Der kan forekomme tilfælde, hvor en WADACOM-afdeling bliver nødt til at til at videregive visse data til en tredjepart, fx (1) pga. retlige forhold (fx til skatte- eller socialmyndigheder), (2) for at beskytte WADACOM’s juridiske rettigheder (fx i forbindelse med forsvar af en retssag) eller (3) i nødsituation hvor ansøgerens helbred eller sikkerhed er truet (fx i tilfælde af brand)

Direkte Markedsføring

WADACOM’s afdelinger vil ikke videregive en ansøgers data til en ekstern tredjepart med henblik på at sælge produkter eller tjenesteydelser til ansøgeren selv eller til hans familie (direkte markedsføring) uden først, at have fået hans eller hendes tilladelse.

Begrænsningerne i dette afsnit gælder kun for data, som er indhentet i forbindelse med ansøgninger til stillinger hos WADACOM. De gælder ikke for data, som er indhentet i forbindelse med WADACOM’s kontakt til forbrugere og kunder.

Automatiserede Beslutninger

I nogle lande reguleres automatiserede beslutninger, hvilket er beslutninger om personer, baseret udelukkende på automatiseret behandling af data og som har juridisk virkning for de involverede personer.

I nogle tilfælde vil ansøgeren blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som vil blive brugt til at tage automatiserede beslutninger baseret på ansøgerens svar.

Med undtagelse af særlige, begrænsede tilfælde (fx screening af ledige stillinger hos WADACOM vha. en computer eller telefon), vil WADACOM’s afdelinger ikke tage automatiserede beslutninger, når de fx vurderer personer eller lignende. Hvis der tages automatiserede beslutninger, vil de berørte personer blive givet mulighed for at give udtryk for deres mening om den pågældende automatiserede beslutning ved at kontakte lederen af afdelingen for beskyttelse af persondata (Human Resources Data Protection Administrator).

Håndhævelse Af Rettigheder Og Håndhævelsesmetoder

Alle WADACOM’s afdelinger vil sørge for, at retningslinjerne overholdes. Alle personer, som har adgang til ansøgeres data, skal overholde retningslinjerne. I nogle lande kan overtrædelse af reglerne for beskyttelse af ansøgeres persondata føre til straf og/eller erstatningskrav.

Hvis en person har mistanke om, at retningslinjerne er blevet overtrådt i forbindelse med behandlingen af hans eller hendes persondata, kan han/hun til enhver tid rapportere mistanken til lederen af afdelingen for beskyttelse af persondata (Human Resources Data Protection Administrator).

Hvis mistanken drejer sig om en mulig overtrædelse af retningslinjerne begået af en WADACOM-afdeling i et andet land, end det personen eller den eksporterende WADACOM-afdeling befinder sig i, kan han eller hun bede den eksporterende afdeling om hjælp. Afdelingen vil hjælpe ham eller hende med at undersøge omstændighederne omkring den påståede overtrædelse. Hvis mistanken viser sig at være berettiget, vil den eksporterende og importerende afdeling arbejde sammen med andre relevante parter for, i overensstemmelse med retningslinjerne, at løse sagen på en tilfredsstillende måde.

Hvis lederen af afdelingen for beskyttelse af persondata (Human Resources Data Protection Administrator) eller den lokale WADACOM-afdeling ikke løser sagen, kan den muligvis blive videregivet til WADACOM’s udvalg for beskyttelse af ansøgeres persondata. Udvalget for beskyttelse af ansøgeres persondata (The Employment Data Privacy Committee), ledet af WADACOM’s øverste leder inden for datafortrolighedsområdet (Chief Privacy Leader), er sat sammen af højtstående specialister i overholdelse af datafortrolighed. Disse specialister er uafhængige af virksomhedsledelsen, og har ansvar for at overse alle sider af overholdelse af retningslinjerne og for løsningen af problemer, som måtte opstå i forbindelse med WADACOM’s behandling af ansøgeres data i henhold til retningslinjerne. Udvalget for beskyttelse af ansøgeres persondata (The Employment Data Privacy Committee) kan kontaktes via e-mail på Hello@Wadacom.com eller via telefax på +90 212 705 7099. Udvalget for beskyttelse af ansøgeres persondata (The Employment Data Privacy Committee) vil meddele sin beslutning og tilknyttede beføjelser til de relevante personer.

De processer, som beskrives i retningslinjerne, supplerer alle andre beføjelser og konfliktløsningsprocesser anført af WADACOM og/eller ifølge gældende lovgivning.

Kontrolprocedurer

For at sikre at retningslinjerne håndhæves, vil WADACOM’s øverste leder inden for datafortrolighedsområdet (Chief Privacy Leader), sammen med WADACOM’s globale råd for datafortrolighed (Global Privacy Council), som består af højtstående funktionærer inden for datafortrolighedsområdet fra WADACOM’s største virksomheder, fastsætte hvilke procedurer for ansættelsesdata, der bør kontrolleres. WADACOM vil bruge sine virksomhedskontrollanter (Corporate Audit Staff), som er uafhængige af virksomhedsledelsen, til at foretage denne kontrol. Kontrolpersonalet (Audit Staff) vil rapportere til WADACOM’s vice-koncerndirektør for virksomhedskontrollanter (Vice President, Corporate Audit Staff), som vil kommunikere direkte til kontroludvalget (Audit Committee) under WADACOM’s bestyrelse (Board of Directors). Kontrolpersonalets resultater vil blive givet videre til WADACOM’s eksaminationsmyndighed for overholdelse af politikker (Policy Compliance Review Board) og/eller WADACOM’s globale råd for datafortrolighed (WADACOM’s Global Privacy Council), så de kan se dem igennem og svare på dem. Den undersøgende myndighed eller rådet vil kræve, at der udarbejdes en handlingsplan, så overholdelsen af retningslinjerne sikres. Hvis sådanne sager ikke kan behandles tilfredsstillende vha. WADACOM’s egne resurser, påtager WADACOM sig at udpege en uafhængig tredjepart til at udføre en undersøgelse/kontrol af procedurer eller problemer, der involverer persondata i henhold til retningslinjerne.

Kommunikation Af Retningslinjerne

Udover at afholde kurser om retningslinjerne, vil WADACOM gøre nuværende og nye medarbejdere bekendte med retningslinjerne ved at anbringe dem på udvalgte, interne WADACOM-websider og ved at forsyne de softwareprogrammer, som bruges til at indsamle og behandle ansøgeres data, med et link til retningslinjerne.

Ændringer Af Retningslinjerne

WADACOM forbeholder sig retten til at ændre retningslinjerne, hvis det bliver nødvendigt, fx for at overholde ændringer i lovgivning, regler, WADACOM’s praksisser og procedurer eller krav pålagt af tilsynsmyndighederne. WADACOM’s øverste leder inden for datafortrolighedsområdet (Chief Privacy Leader), eller hans eller hendes repræsentant, skal godkende alle ændringer af retningslinjerne, for at de træder i kraft. Hvis WADACOM ændrer retningslinjerne, vil de blive fremlagt til ny godkendelse, hvis lovgivningen kræver det. WADACOM vil oplyse sine medarbejdere og andre personer (fx personer der besøger WADACOM’s websider for at indtaste data i forbindelse med jobansøgninger) om væsentlige ændringer af retningslinjerne. WADACOM vil anbringe alle ændringer af retningslinjerne på relevante interne og eksterne websider.

Gældende fra den dag retningslinjerne implementeres, vil alle eksisterende koncerninterne aftaler og gældende standarder for behandling af ansøgeres data blive erstattet af betingelserne i retningslinjerne. Alle parter, som er involveret i sådanne aftaler, vil få besked om, hvornår retningslinjerne implementeres og dermed træder i kraft.

Forpligtelser over for Tilsynsmyndighederne

WADACOM vil svare omhyggeligt og behørigt på forespørgsler fra tilsynsmyndighederne om retningslinjerne eller om overholdelse af gældende lovgivning og regler om databeskyttelse og -fortrolighed. WADACOM-medarbejdere, som modtager sådanne forespørgsler, bør kontakte lederen af deres lokale personaleafdeling (Human Resources manager) eller den lokale juridiske rådgiver. WADACOM vil, hvis de bliver forespurgt, oplyse tilsynsmyndighederne om navnene på relevante kontaktpersoner og om hvordan de kan kontaktes. Mht. overførsel af data mellem WADACOM’s afdelinger vil den importerende og den eksporterende afdeling (i) samarbejde med tilsynsmyndighederne i den eksporterende afdelings område og (ii) respektere myndighedens afgørelser, i overensstemmelse med gældende lovgivning og rettighederne for rimelig behandling af registrerede oplysninger.

Tilføjelse

Rettigheder og forpligtelser angående ansøgerdata indsamlet i EU/EØS og behandlet andetsteds

Udover de rettigheder og forpligtelser, som gives i WADACOM’s Retningslinjer for beskyttelse af ansøgeres persondata (retningslinjer), eller øvrige rettigheder og forpligtelser, vil følgende principper være gældende for ansøgerdata indsamlet inden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og behandlet andetsteds. Disse principper blev oprettet i lyset af direktiv 95/46/EC (europæisk direktiv om databeskyttelse). I jurisdiktioner hvor denne tilføjelse er gældende, vil håndhævelse af rettigheder og håndhævelsesmetoder nævnt i retningslinjerne også være gældende for principperne i denne tilføjelse. Det er ikke hensigten, at følgende principper skal give medarbejderne yderligere rettigheder eller oprette yderligere forpligtelser udover dem, som allerede indgår i det europæiske direktiv om databeskyttelse.

  1. Ansøgere kan gøre indvendinger mod, at deres persondata behandles, hvis overbevisende juridiske grunde herfor gør sig gældende i deres særlige situation. Det kan fx være tilfældet, hvis ansøgerens liv eller helbred trues i tilfælde af, at dataene bliver behandlet. Dette princip gælder ikke, hvis det er (i) lovpligtigt, (ii) baseret på ansøgerens samtykke eller (iii) nødvendigt for at opfylde en kontraktmæssig forpligtelse mellem ansøgeren og WADACOM

 

 • Efter at have udtømt de behørige interne konfliktløsningsprocesser, kan ansøgere ansøge en WADACOM-afdeling om skadeserstatning for tab eller skade lidt som følge af, at en WADACOM-afdeling har overtrådt retningslinjerne (inklusive principperne i denne tilføjelse). WADACOM-afdelingen kan ikke drages til ansvar for skadeserstatning, hvis den har udvist passende agtpågivenhed i den enkelte situation

 

 

 • Hvis nogle af udtrykkene eller bestemmelserne brugt i retningslinjerne er tvetydige, vil bestemmelserne i den gældende lovgivning for den enkelte EU/EØS-medlemsstat være gældende. Hvis der ikke er nogen gældende bestemmelser i den pågældende stats lovgivning, vil bestemmelserne i det europæisk direktiv om databeskyttelse være gældende