Työnhakijan Tietosuojastandardit

 

Tavoite

Työnhakijan tietosuojastandardien (”standardien”) tavoitteena on tarjota riittävä ja jatkuva suoja työnhakijan tiedoille WADACOM-yksiköiden käsitellessä niitä.

Työnhakijan hakiessa paikkaa häntä pyydetään antamaan WADACOM-yksikölle henkilökohtaisia tunnistetietoja (“työnhakijatiedot” tai “tiedot”), joita WADACOM käyttää työhönottotarkoituksessa. Nämä tiedot suojataan alla selitettyjen WADACOM:n standardien sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lähettämällä tietonsa työnhakija vahvistaa:

 • että hän on lukenut WADACOM:n standardit,
 • että WADACOM:llä on lupa käsitellä annettuja tietoja standardeissa selitetyssä työhönottotarkoituksessa ja
 • että työnhakijatietoja voidaan siirtää globaalisti WADACOM:n standardien mukaisesti

Ennen tietojen lähettämistä vaaditaan työnhakijan suostumus. Jos ehtoja ei hyväksytä, tulee napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa “x”-painiketta prosessin keskeyttämiseksi.

Ellei toisin mainita, nämä standardit eivät muodosta mitään osaa menestyksekkäälle työnhakijalle mahdollisesti tarjotusta työsopimuksesta.

Puitteet

Standardit koskevat kaikkia WADACOM-yksiköitä, jotka käsittelevät työnhakijatietoja.

Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimenpidettä, joka kohdistuu työnhakijatietoihin kokonaan tai osittain automatisoidusti, kuten tietojen keräämistä, kirjaamista, järjestämistä, tallentamista, muokkaamista, käyttämistä, esittämistä ja poistamista.

Työnhakijatiedoiksi on määritetty kaikki työhakijaa koskevat tunnistetiedot, jotka työnhakija itse tai joku muu (työnhakijan tai WADACOM:n puolesta) antaa haettaessa WADACOM:ssä avoimena olevaa työpaikkaa.

Standardit eivät koske anonyymejä tai salanimellä annettuja tietoja. Tiedot ovat anonyymejä, jos henkilöitä ei voi enää niiden perusteella tunnistaa, tai jos tunnistamiseen pitää kuluttaa huomattavan paljon aikaa, varoja tai työtä. Salanimen käytöllä tarkoitetaan nimien tai muiden tunnisteiden korvaamista niin, että henkilöiden tunnistaminen tulee joko mahdottomaksi tai vaikeutuu huomattavasti. Jos anonyymit tiedot menettävät anonyymiutensa (ts. henkilöt tulevat jälleen tunnistettaviksi niiden perusteella), tai jos salanimiä käytettäessä henkilöt tulevat niiden perusteella tunnistettaviksi, standardit koskevat jälleen tietoja.

Paikallisten Lakien Soveltaminen

Standardit on suunniteltu tarjoamaan yhdenmukainen, vähimmäisvaatimuksia noudattava standardi kaikille WADACOM-yksiköille koskien työnhakijatietojen globaalia suojaamista. WADACOM myöntää, että eräät lait saattavat vaatia tiukempia toimenpiteitä, kuin näissä standardeissa kuvatut toimenpiteet. WADACOM-yksiköt noudattavat työnhakijatietojen käsittelyssä sen alueen paikallislakeja, jossa työnhakijatietoja käsitellään. Niissä maissa, joissa paikallislait tarjoavat työnhakijatiedoille näitä standardeja heikomman suojan, sovelletaan tässä standardissa määritettyjä vaatimuksia.

Työnhakijatietojen Käsittelyperiaatteet

WADACOM kunnioittaa henkilöiden yksityisyyttä ja etuja. WADACOM-yksiköt noudattavat seuraavia periaatteita työnhakijatietojen käsittelyssä:

 • Tietoja käsitellään oikeudenmukaisesti ja lainmukaisesti
 • Tiedot kerätään tiettyihin, lainmukaisiin tarkoituksiin eikä niitä käsitellä muilla kuin näiden tarkoitusten edellyttämillä tavoilla
 • Tiedot ovat tarkoituksenmukaisia tarkoituksiin, joihin niitä kerätään ja jossa niitä käytetään, ja tietoja kerätään vain tarpeen vaatima määrä. Tiedoista voidaan esimerkiksi tehdä anonyymejä, kun se on mahdollista ja sopivaa, riippuen tietojen luonteesta ja niiden aiottuun käyttöön liittyvistä riskeistä
 • Tiedot ovat tarkkoja, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. Epätarkat tai epätäydelliset työnhakijatiedot korjataan tai poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Tietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kuin on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin ja käsiteltiin
 • Tietojen käsittely tapahtuu yksilön laillisia oikeuksia noudattaen (kuvattu näissä standardeissa tai määritetty laissa)
 • WADACOM käyttää sopivia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen luvattoman paljastamisen ja käsittelyn sekä luvattomasta käytöstä tai vahingosta johtuvan menetyksen, häviämisen tai vahingoittumisen estämiseksi

Tietojen Kerääminen

Työnhakijatiedot voi toimittaa WADACOM:lle useilla eri tavoilla. Näihin tapoihin voivat kuulua: (a) hakemuksen toimittaminen sähköpostilla tai paperilla WADACOM:n henkilöstölle; (b) työnhakijatietojen toimittaminen Internetin välityksellä. Yhdysvalloissa sijaitsevaan sähköiseen tietokantaan, jota ylläpitää kolmas osapuoli ja johon on pääsy WADACOM:n valtuuttamalla henkilöstöllä; tai (c) WADACOM:n työnhakijahaun välityksellä.

WADACOM saattaa ajoittain kerätä lisätietoja työnhakijan suostumuksella tai asianmukaisten lakien mukaisesti. WADACOM saattaa esimerkiksi kerätä palautetta ja mielipiteitä (esim. tutkimuksia käyttäen) liiketoiminnallisessa tarkoituksessa, kuten eri prosessien parantamiseksi. Tutkimuksiin voi vastata vapaaehtoisesti, tai niihin voi jättää vastaamatta ilman, seuraamuksia. Standardit koskevat kaikkia kerättyjä tietoja, mukaan lukien tutkimuksiin annetut vastaukset.

Työnhakijatietojen Käsittelyn Tarkoitus Ja Käyttöoikeudet

WADACOM ja sen yksiköt käsittelevät työnhakijatietoja lainmukaisesti henkilöstönhallintatarkoituksessa. Käsittely tapahtuu vain tässä tarkoituksessa ja asianmukaisten lakien mukaisesti. Päätarkoituksiin kuuluvat:

Henkilöstöhallinnon tarkoitukset pitävät sisällään:

WADACOM:stä paikkaa hakevien kandidaattien tunnistaminen ja/tai arviointi, päätöksen tekeminen henkilön palkkaamisesta, työhönottokäytäntöihin liittyvien arkistojen ylläpito, työhönottoprosessin ja sen tulosten analysoiminen sekä taustatutkimukset, silloin kun laki sen sallii (”tarkoitus”).

Jos WADACOM-yksikkö käsittelee työnhakijan tietoja jossakin muussa kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, on uudesta tarkoituksesta vastaavan WADACOM-yksikön varmistettava, että työnhakijaa tiedotetaan sekä uudesta tarkoituksesta että tietojen vastaanottajaryhmistä, joihin työnhakijatietoja tullaan käyttämään.

Tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä käsittelevät henkilöt, jotka ovat osallisina WADACOM:n työhönottoprosessissa ja joilla on lainmukainen tarve päästä käsiksi tietoihin ja käsitellä niitä tarkoituksen mukaisesti.

Työnhakijatietojen Tyypit

Käsitellyt työnhakijatiedot sisältävät:

 • Työnhakijan aseman
 • Työhistorian/tehtävätiedot
 • Koulutuksen
 • Palkkatiedot
 • Työnantajan palautteen
 • Online-kyselyn tulokset
 • Hakijan yhteystiedot
 • Hakijan edelliset osoitteet tai nimet
 • Hakijan antamat lisätiedot (esim. saatekirjeet)
 • Ajokortin numeron, tietyissä toimenkuvissa
 • Suositukset
 • Rikosrekisterin, missä laki sen sallii

Erityistietoluokat

Niissä rajallisissa määrin, missä WADACOM-yksikön pitää kerätä erityistietoja (esimerkiksi henkilökohtaisia tietoja rodullisesta tai etnisestä alkuperästä, poliittisista näkemyksistä, uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, jäsenyydestä ammattiyhdistyksissä, tietoa hakijan terveydentilasta, lääkärinlausunto tai rikosrekisteri) hakijasta, yksikkö varmistaa, että hakijaa informoidaan näiden tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Missä laki niin vaatii, henkilöltä pyydetään lupa näiden tietojen käsittelyyn ja erityisesti tietojen siirtämiseen WADACOM:n ulkopuolisten tahojen toimesta. WADACOM käyttää asianmukaisia turva- ja suojauskäytäntöjä (esim. turvalaitteita, suojakoodausta ja käyttöoikeuden valvontaa) riippuen tietokategorioiden luonteesta ja niiden aiottuun käyttöön liittyvistä riskeistä.

Turvallisuus Ja Luottamuksellisuus

WADACOM-yksiköt käyttävät asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia käytäntöjä työnhakijatietojen suojaamiseksi luvatonta käyttöä, laitonta käsittelyä, vahingosta johtuvaa häviämistä tai vahingoittumista ja luvatonta hävittämistä vastaan.

Laitteisto ja tietoturva

Työnhakijatietojen suojaamiseksi WADACOM:n ulkopuolisten kolmansien osapuolien luvatonta käyttöä vastaan kaikki WADACOM-yksiköiden hallitsemat sähköiset työnhakijatiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu turvallisella verkkoarkkitehtuurilla, joka sisältää mm. palomuurit ja tunkeutumisen havaitsemislaitteet. Palvelimilla olevista työnhakijatiedoista otetaan säännöllisesti “varmuuskopiot” (toisin sanoen tiedot kopioidaan erilliseen mediaan) tietojen vahingossa poistamisen tai hävittämisen välttämiseksi. Palvelimet sijaitsevat tiloissa, joissa käytetään kattavia turvallisuus- ja palontorjuntajärjestelmiä.

Käytönvalvonta

WADACOM-yksiköt rajoittavat pääsyn sisäisiin, työnhakijatietoja sisältäviin järjestelmiin rajatulle ryhmälle laillistettuja käyttäjiä. Järjestelmien käyttöä valvotaan yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääsy työnhakijatietoihin on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen (esim. henkilöstöpäällikkö saattaa tarvita hakijan yhteystietoja haastatteluajankohdan sopimista varten). Näiden järjestelyjen noudattamista edellytetään myös kolmansien osapuolien järjestelmänvalvojilta, jotka pääsevät käsiksi tiettyihin työnhakijatietoihin, kuten KAPPALEESSA XI, TIEDON SIIRTÄMINEN on selitetty

Koulutus

WADACOM kouluttaa henkilöstöään liittyen työnhakijatietojen lain- ja tarkoituksenmukaiseen käsittelyyn, tietojen suojaamiseen, niiden oikeellisuuteen ja päivittämiseen sekä sellaisten tietojen luottamuksellisuuteen, joihin työntekijät pääsevät käsiksi. Valtuutetut käyttäjät noudattavat näitä standardeja, ja WADACOM-yksiköt käyttävät asianmukaisia, lain määräämiä rangaistustoimenpiteitä, jos työnhakijatietoihin päästään käsiksi tai niitä käsitellään tai käytetään millään näiden standardien vastaisella tavalla.

Rekisteröityjen Henkilöiden Oikeudet

Henkilöllä on oikeus tiedustella häntä koskevien, minkä tahansa WADACOM-yksikön tallentamien tai käsittelemien tietojen luonnetta. Hakija pääsee käsiksi työnhakijatietoihin kotimaansa lainsäädännössä määrätyllä tavalla, riippumatta siitä, missä tietoja käsitellään ja tallennetaan. Tietoja käsittelevä WADACOM-yksikkö mahdollistaa pääsyn tietoihin joko suoraan tai toisen WADACOM-yksikön kautta. Pyynnöt tulee ohjata kirjallisesti osoitteeseen:

Human Resources Data Protection Administrator
Tekfen Tower
Buyukdere Caddesi
No 209 Kat 8 34394
Levent Istanbul Turkey

Switchboard : +90 212 705 7000
Fax                   : +90 212 705 7099
E Mail              : Hello@Wadacom.com

Tiedot ovat saatavilla riittävän ajan, ja WADACOM antaa hakijan nähdä tiedot kohtuullisella varoitusajalla ja hyväksyttävinä aikoina.

Hakija voi myös ottaa yhteyttä Human Resources Data Protection Administratoriin ja tehdä näihin standardeihin tai työnhakijatietoihin liittyviä kysymyksiä, tai peruuttaa suostumuksensa tietojen käyttöön. Muussa kuin yllämainitussa tarkoituksessa Administratorille lähetettyihin kirjeisiin ei vastata, ja ne hävitetään.

Jos pääsy tietoihin tai tietojen korjaaminen kielletään, syy kieltoon kerrotaan hakijalle ja pyynnöstä ja sen kieltämisestä tehdään kirjallinen muistio.

Jos hakija pystyy osoittamaan, että tarkoitus, jossa tietoja käsitellään ei ole enää lainmukainen tai voimassa oleva, tiedot poistetaan, ellei laki toisin määrää.

Mikäli työnhakijatiedot ovat virheelliset tai epätäydelliset, hakija voi vaatia tietojen korjaamista ja lähettää uuden ansioluettelon päivitettyine tietoineen (esim. uusi kotiosoite tai muutunut nimi).

Hän voi myös lähettää sähköpostin osoitteeseen Hello@Wadacom.com suostumuksensa peruuttamiseksi.

Tiedon Siirtäminen

Siirtäminen muihin WADACOM-yksiköihin

WADACOM pyrkii varmistamaan jatkuvan ja riittävän suojatason eri WADACOM-yksiköissä käsiteltäville ja yksiköiden välillä siirrettäville työnhakijatiedoille. Työnhakijatietojen siirtäminen toiseen WADACOM-yksikköön käsitetään kahden eri yksikön välisenä siirtona, mikä tarkoittaa että myös ns. ”ryhmänsisäisessä” tapauksessa tiedonsiirto voidaan suorittaa ainoastaan, jos noudatetaan lain vaatimuksia ja jos:

 • siirtoon on selkeä yrityksen toimintaan liittyvä syy,
 • vastaanottava yksikkö suojaa tiedot riittävällä tavalla, ja
 • vastaanottava yksikkö noudattaa näitä standardeja tiedonsiirrossa ja sitä seuraavissa prosesseissa

Siirtäminen WADACOM:n ulkopuolisille tahoille

 • Valitut kolmannet osapuolet: Aika ajoin WADACOM-yksiköt saattaavat joutua siirtämään työnhakijatietoja tietyille kolmansille osapuolille, jotka WADACOM on palkannut suorittamaan työhönottoon liittyviä palveluja puolestaan. Nämä kolmannet osapuolet saavat käsitellä tietoja WADACOM-yksiköiden antamien ohjeiden mukaisesti, tai tehdä tietoa koskevia päätöksiä osana tarjoamiaan palveluja. Kummassakin tapauksessa WADACOM-yksiköt valitsevat luotettavia palveluntarjoajia, jotka sitoutuvat sopimuspohjaisesti tai muilla lakiin pohjautuvilla ja luvallisilla tavoilla noudattamaan asianmukaisia suojauskäytäntöjä riittävän suojatason varmistamiseksi. WADACOM-yksiköt edellyttävät, että kolmansien osapuolien palveluntarjoajat noudattavat näitä standardeja tai tarjoavat samantasoisen suojan työnhakijatietojen käsittelyssä, kuin WADACOM. Kolmannet osapuolet pääsevät käsiksi työnhakijatietoihin vain siinä tarkoituksessa, kuin palvelusopimuksessa määriteltyjen palvelujen suorittaminen edellyttää. Mikäli WADACOM-yksikkö toteaa, että palveluntarjoaja ei noudata näitä vaatimuksia, yksikkö puuttuu asiaan välittömästi
 • Muut kolmannet osapuolet: WADACOM-yksiköt saattavat joutua paljastamaan joitakin työnhakijatietoja kolmansille osapuolille (1) lain niin määrätessä (esim. vero- ja sosiaaliturvaviranomaisille), (2) WADACOM:n laillisten oikeuksien suojaamiseksi (esim. kanteita vastaan) tai (3) hätätilassa, jossa työnhakijan terveys tai turvallisuus vaarantuu (esim. tulipalon sattuessa)

Suoramarkkinointi

WADACOM-yksiköt eivät luovuta työnhakijatietoja WADACOM:n ulkopuolisille osapuolille tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseksi hakijalle henkilökohtaista tai perheen käyttöä (”suoramarkkinointi”) varten ilman hakijan suostumusta.

Tässä osiossa käsitellyt rajoitukset koskevat vain yhteystietoja, jotka on annettu haettaessa paikkaa WADACOM:ssä. Ne eivät koske yhteystietoja, jotka on annettu kuluttaja- tai asiakassuhteessa.

Automatisoidut Päätökset

Joidenkin maiden lainsäädäntö rajoittaa automatisoituja päätöksiä, eli henkilöitä koskevia päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automatisoituihin tiedonkäsittelyprosesseihin ja joilla on juridisia, kyseessä oleviin yksilöihin ratkaisevasti vaikuttavia seuraamuksia.

Joissakin tapauksissa työnhakijoita pyydetään vastaamaan kyselyyn, jossa tehdään automatisoituja päätöksiä hakijan vastausten perusteella.

Rajallisia poikkeuksia (esim. WADACOM:ssä avoimina olevien vakanssien etsiminen tietokoneen tai puhelimen välityksellä) lukuun ottamatta WADACOM-yksiköt eivät tee automatisoituja päätöksiä yksilöiden arvioimiseksi tai muussa tarkoituksessa. Jos automatisoituja päätöksiä tehdään, niiden kohteena oleville henkilöille annetaan tilaisuus ilmaista mielipiteensä kyseisestä automatisoidusta päätöksestä ottamalla yhteyttä Human Resources Data Protection Administratoriin.

Täytäntöönpano-Oikeudet Ja -Mekanismit

WADACOM-yksiköt varmistavat, että näitä standardeja noudatetaan. Kaikkien henkilöiden, joilla on pääsy työnhakijatietoihin, pitää noudattaa näitä standardeja. Joissakin maissa tietosuojasäädösten rikkomukset saattavat johtaa rangaistuksiin ja/tai korvausvaatimuksiin.

Jos henkilö missään vaiheessa epäilee, että häntä koskevia työnhakijatietoja on käsitelty näiden standardien vastaisesti, hän voi ilmoittaa huolestaan Human Resources Data Protection Administratorille.

Mikäli standardien vastaiset, väitetyt rikkomukset WADACOM-yksikön toimesta ovat tapahtuneet jossakin muussa maassa, kuin kyseisen henkilön kotimaassa tai WADACOM-vientiyksikön toimimaassa, hakija voi pyytää apua vientiyksiköltä. Tämä WADACOM-yksikkö auttaa hakijaa väitettyjen rikkomusten tutkimisessa. Jos rikkomuksen todetaan tapahtuneen, vienti- ja tuontiyksikkö toimivat yhteistyössä muiden asiaan liittyvien osapuolien kanssa asian ratkaisemiseksi tyydyttävällä tavalla, yhdenmukaisesti näiden standardien kanssa.

Jos Human Resources Data Protection Administrator tai paikallinen WADACOM-yksikkö eivät kykene ratkaisemaan ongelmaa, asia voidaan ohjata WADACOM:n Employment Data Privacy Committeelle. Employment Data Privacy Committee, jonka puheenjohtaja on WADACOM:n Chief Privacy Leader, koostuu vanhemmista määräysten noudattamisen valvonnan (compliance)-asiantuntijoista, jotka toimivat itsenäisesti ja jotka ovat valvonnallisessa vastuussa kaikista näiden standardien määräysten noudattamiseen liittyvistä asioista sekä kaikkien WADACOM:n työnhakijatietojen käsittelyyn liittyvien ongelmien ratkaisemisesta näiden standardien puitteissa. Employment Data Privacy Committeehen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa Hello@Wadacom.com tai faksilla numerossa +90 212 705 7099. Employment Data Privacy Committee ilmoittaa päätöksestään ja mahdollisista korvauksista asianosaisille henkilöille.

Näissä standardeissa kuvatut prosessit täydentävät muita korvauksia ja riidansovitteluprosesseja, joita WADACOM tarjoaa ja/tai joista on määrätty asianmukaisissa laeissa.

Auditointikäytännöt

Näiden standardien täytäntöönpanon lisävarmistamista varten WADACOM:n Chief Privacy Leader ja WADACOM:n Global Privacy Council, joka koostuu vanhemmista yksityisyyssuojaviranomaisista jokaisesta WADACOM:n pääliiketoimintayksiköstä, tunnistavat työnhakija- ja työntekijätietoja koskevat käytännöt, joita tulisi auditoida. Tähän tarkoitukseen WADACOM käyttää Corporate Audit Staff -osastoa, joka toimii itsenäisesti. Audit Staff -yksikön jäsenet raportoivat WADACOM:n Vice President, Corporate Audit Staffille, joka on itsenäisessä yhteydessä WADACOM:n johtokunnan Audit Committeehen. Audit Staff -yksikön löydökset lähetetään WADACOM:n Policy Compliance Review Boardille ja/tai WADACOM:n Global Privacy Councilille arviointia ja vastausta varten. Board tai Council vaativat toimintasuunnitelman standardien noudattamisen varmistamiseksi. Mikäli asiaa ei kyetä käsittelemään WADACOM:n omia resursseja hyödyntäen, WADACOM nimeää itsenäisen kolmannen osapuolen suorittamaan tutkimuksen/auditoinnin koskien menettelytapoja tai ongelmia, jotka liittyvät näissä standardeissa oleviin työnhakijan tai -tekijän tietoihin.

Standardeista Tiedottaminen

Standardeja koskevan koulutuksen lisäksi WADACOM tiedottaa standardeista nykyisille ja uusille työntekijöille päivittämällä ne tietyille WADACOM:n sisäisille verkkosivustoille ja tarjoamalla linkkejä standardeihin IT-sovelluksissa, joita käytetään työnhakijatietojen keräämisessä ja käsittelyssä.

Standardeihin Tehtävät Muutokset

WADACOM pidättää oikeuden muokata standardeja tarpeen mukaan, esimerkiksi laissa, säädöksissä, WADACOM:n käytännöissä tai tietosuojaviranomaisten määräämissä vaatimuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. WADACOM:n Chief Privacy Leaderin tai hänen nimittämänsä henkilön pitää hyväksyä kaikki standardeja koskevat muutokset, ennen kuin ne astuvat voimaan. Jos WADACOM tekee standardeihin muutoksia, WADACOM toimittaa standardit uudelleen hyväksyttäväksi lain niin vaatiessa. WADACOM informoi työntekijöitään ja muita henkilöitä (esim. henkilöitä, jotka käyttävät WADACOM:n verkkosivustoja työnhakijatietojen lähettämiseen) kaikista standardeja koskevista materiaalimuutoksista. WADACOM päivittää kaikki standardeja koskevat muutokset asianmukaisille yhtiön sisäisille ja ulkoisille sivustoille.

Standardien käyttöönoton myötä kaikki olemassa olevat ryhmän sisäiset sopimukset ja yhtiön yksityisyydensuojakäytännöt, jotka koskevat työnhakijatietojen käsittelyä, korvautuvat näiden standardien ehdoilla. Kaikille tällaisten sopimusten osapuolille ilmoitetaan koska standardien käyttöönotto astuu voimaan.

Velvollisuudet Tietosuojaviranomaisia Kohtaan

WADACOM vastaa huolellisesti ja asianmukaisesti tietosuojaviranomaisten kysymyksiin, jotka koskevat näitä standardeja tai asiaankuuluvien tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakien ja -säännösten noudattamista. WADACOM:n työntekijöiden, joille esitetään tällaisia pyyntöjä, tulee ottaa yhteyttä osastonsa henkilöstöpäällikköön tai yrityksen lakimieheen. WADACOM lähettää pyynnöstä tietosuojaviranomaisille yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Koskien työnhakijatietojen siirtämistä eri WADACOM-yksikköjen välillä, lähettävät ja vastaanottavat WADACOM-yksiköt (i) toimivat yhteistyössä vastatakseen tiedon lähettävästä yksiköstä vastuussa olevien tietosuojaviranomaisten kysymyksiin ja (ii) kunnioittavat näiden päätöksiä yhdenmukaisesti asianmukaisten lakien ja prosessioikeuksien kanssa.

Liite

EU:n ja EEA:n alueella kerättyihin ja muualla käsiteltyihin työnhakijatietoihin liittyvät oikeudet ja velvoitteet

WADACOM:n työnhakijatietojen suojastandardeissa (“standardit”) määritettyjen tai muuten olemassa olevien oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi WADACOM-yksikköjen EU:ssa tai EEA:ssa keräämiä ja muualla käsittelemiä työnhakijatietoja koskevat seuraavat, direktiivissä 95/46/EC (EU:n yleinen tietosuojadirektiivi) määritetyt periaatteet. Lainkäyttöalueilla, joita tämä liite koskee, standardeissa mainitut täytäntöönpano-oikeudet ja -mekanismit koskevat myös tämän liitteen säännöksiä. Seuraavia kohtia ei ole tarkoitettu antamaan työntekijöille lisäoikeuksia tai muodostamaan lisävelvollisuuksia niiden oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi, joita EU:n yleisessä tietosuojadirektiivissä on jo määritetty:

  1. Työnhakijat voivat vastustaa heitä koskevien työnhakijatietojen käsittelyä heidän tilannettaan koskevista, pakottavista laillisista syistä. Esimerkiksi jos työnhakijan henki tai terveys vaarantuu tietojen käsittelyn takia. Tämä säännös ei ole voimassa, jos käsittely on (i) lain vaatima, (ii) perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen tai (iii) on tarpeen sopimusvelvollisuuden täyttämiseksi työnhakijan ja WADACOM:n välillä

 

 • Jos työnhakija on käyttänyt kaikkia asianmukaisia sisäisiä riidansovitteluprosesseja ilman menestystä, hän voi hakea WADACOM-yksiköltä vahingonkorvauksia menetyksistä tai vahingoista, joita hakijalle on koitunut WADACOM-yksikön suorittamasta standardien (mukaan lukien tämän liitteen) rikkomuksesta. WADACOM-yksikkö ei ole vastuussa vahingoista, mikäli se on noudattanut olosuhteisiin nähden asianmukaisia standardeja

 

 

 • Mikäli jotkut standardissa olevat ehdot tai määritelmät ovat epäselviä, kyseisen EU:n tai EEA:n jäsenvaltion paikallislait (Suomessa henkilötietolaki 523/99) astuvat voimaan, tai jos paikallislaeissa ei ole asiasta määrätty, voimaan astuvat EU:n yleisessä tietosuojadirektiivissä annetut määritelmät