Pályázókra Vonatkozó Adatvédelmi

Szabványelőírások

 

Célkitűzés

Ezeknek a pályázókra vonatkozó adatvédelmi szabványelőírásoknak („szabványelőírások”) a célja, hogy megfelelő és következetes biztosítékokot nyujtsanak a pályázókra vonatkozó adatok kezelésekor.

Az azonosítható, Önnel kapcsolatos információt – amelyet a WADACOM valamelyik üzletágának Ön,mint álláskereső, azzal a céllal ad át, hogy állást találjon (a „pályázóra vonatkozó adatok” vagy „adatok”) – munkaerő-toborzási célokra használjuk és ezek, a pályázóra vonatkozó adatok, a WADACOM alábbiakban körvonalazott szabványelőírásainak, egyszersmind minden alkalmazandó jogszabálynak megfelelően védettek.

Az Önre, mint pályázóra vonatkozó adatok átadásával, Ön megerősíti és hozzájárulását adja, hogy:

 • Ön a WADACOM szabványelőírásait áttekintette,
 • a WADACOM a pályázókra vonatkozó adatokat a szabványelőírásokban rögzített munkaerő-toborzási céloknak megfelelően feldolgozhatja; és
 • a pályázókra vonatkozó adatokat, a WADACOM szabványelőírásainak megfelelően, világszerte továbbíthatják

A beadási eljárás befejezéséhez szükség van az Ön hozzájárulására is. Ha Ön ezzel nem ért egyet, kattintson a jobb felső sarokban lévő „x” gombra, és ezzel a beadási eljárás megszakad.

Ettől eltérő értesítés hiányában, a szóban forgó szabványelőírások, az adott esettől függően semmilyen, a sikeresen pályázóknak kínált munkaszerződésnek részét nem képezik.

Alkalmazási Terület

Ezek a szabványelőírások a WADACOM minden olyan üzletágára érvényesek, amelyek pályázókkal kapcsolatos adatokat dolgoznak fel.

A feldolgozás minden olyan tevékenységre utal, amelyet akár teljes egészében, akár részben, automatizált eszközökkel, a pályázókra vonatkozó adatokkal kapcsolatban végeznek, legyen az adatgyűjtés, -rögzítés, -szervezés, -módosítás, -felhasználás, -közlés, illetve –törlés.

A pályázókra vonatkozó adatnak minősül minden olyan, Önnel kapcsolatos, azonosítható információ, amelyet Ön vagy valaki más, a WADACOM valamelyik üzletágánál betöltendő munkakör iránti kérelemmel kapcsolatban (az Ön vagy a WADACOM nevében) átad.

A szóban forgó szabványelőírások nem vonatkoznak a névtelennek minősülő adatokra, illetve arra az esetre sem, amikor álnevet használnak. Az adatok névtelennek minősülnek, ha az egyes személyek nem azonosíthatók vagy csak aránytalanul nagy idő-, költség-, illetve munkaráfordítással lennének azonosíthatók. Az álnevek használata magában foglalja a nevek vagy egyéb azonosítók egy másikkal történő behelyettesítését, így az egyes egyének azonosítása vagy lehetetlen, vagy legalább is rendkivül nehézkesnek bizonyul. Ha a névtelennek minősített adatok a továbbiakban már nem névtelenek (azaz az érintett egyének ismét azonosíthatók) vagy, ha álneveket használnak és az álnevek az egyes személyek azonosítását lehetővé teszik, akkor a szóban forgó szabványelőírások ismét érvényesek.

Helyi Jogszabályok Alkalmazása

A szóban forgó szabványelőírások, tekintettel a pályázókra vonatkozó adatok az egész világra kiterjedő védelmére, egységes, minimálisan megfelelő szabványelőírás biztosítására szolgálnak a WADACOM minden egyes üzletágánál. A WADACOM elismeri, hogy bizonyos jogszabályok az ezeknél a szabványelőírásokban ismertetetteknél szigorúbb szabványelőírásokat követelhetnek meg. A WADACOM üzletágai a pályázókra vonatkozó adatokat az azon a helyen alkalmazandó helyi jogszabályoknak megfelelően kezelik, ahol a pályázókra vonatkozó adatokat feldolgozzák. Abban az esetben, ha az alkalmazandó helyi jogszabályok a pályázókra vonatkozó adatoknak a jelen szabványelőírásokban megállapított védelménél alacsonyabb szintről gondoskodnak, akkor a szabványelőírások követelményei érvényesek.

A Pályázókra Vonatkozó Adatok Feldolgozásának Alapelvei

A WADACOM minden egyén személyiségi jogait és érdekeit tiszteletben tartja. A WADACOM üzletágai, a pályázókra vonatkozó adatok feldolgozásakor, a következő elveket tartják szem előtt:

 • Az adatok feldolgozása korrekt és a jogszabályoknak megfelelő lesz
 • Az adatok gyűjtésre az előírt, a jogszabályoknak megfelelő célból kerül sor, és azok további feldolgozására a szóban forgó célokkal összeegyeztethetetlen módon nem kerül sor
 • Az adatok azokhoz a célokhoz kapcsolódnak, illetve azoknál a céloknál szélesebb kört nem érintenek, amely érdekében azokat eredetileg összegyűjtötték, illetve felhasználják. Például, ha ez kivitelezhető és alkalmas, az adatok természetétől és a szándék szerinti felhasználáshoz kapcsolódó kockázattól függően, az adatok névtelennek minősíthetők
 • Az adatok pontosak és – abban az esetben, ha szükséges – naprakészen vezetettek. Ésszerű intézkedéseket teszünk a pályázókra vonatkozó pontatlan vagy nem teljes adatok helyesbítése, illetve törlése érdekében
 • Az adatokat mindaddig őrizzük, amíg erre abból a célból szükség van, amiért azokat eredetileg gyűjtöttük, illetve feldolgozást nyertek
 • Az adatok feldolgozására az érintett egyén törvényben meghatározott jogaival összhangban kerül sor (a jelen szabványelőírásokban előírtak, illetve a jogszabályban rögzítettek szerint)
 • Megfelelő technikai, fizikai és szervezési intézkedéseket teszünk az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, azok a jogszabályban meghatározott feldolgozásának és az adatok jogosulatlan, illetve véletlenül bekövetkező elveszésének, megsemmisülésének vagy sérülésének megakadályozására

Adatgyűjtés

Különböző módszerek alkalmazhatók a pályázóra vonatkozó adatoknak a WADACOM-hez történő eljuttatására. Ezek a módszerek a következők lehetnek: (a) e-mail-ben vagy papíron történő eljuttatás, benyújtás a WADACOM alkalmazottaihoz, illetve felé; (b) a harmadik félnek minősülő szolgáltató által a pályázóra nézve feldolgozott adatok on-line eljuttatása az Egyesült Államokban található, és a WADACOM erre feljogosított személyzete révén hozzáférhető elektronikus adatbázisba; vagy (c) egy, a WADACOM-hez benyújtott felvételi kérelem révén.

A WADACOM időszakonként további információt gyűjthet az Ön hozzájárulásával, illetve az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. A WADACOM üzleti célra – például az eljárások javítása céljából – eltárolhatja az Ön visszajelzéseit, illetve véleményét (például felmérések). Ezekre a felmérésekre Ön önkéntesen válaszolhat, illetve dönthet amellett, hogy nem válaszol, és döntése miatt, semmilyen retorzióban nem lesz része. Ezek a szabványelőírások alkalmazandók minden további összegyűjtött információra, beleértve a szóban forgó felmérésekre adott válaszokat is.

A Pályázókra Vonatkozó Adatok Feldolgozásának Célja És Az Adatokhoz Való Hozzáférés

A WADACOM és a WADACOM üzletágai a pályázókra vonatkozó adatokat jogszerű, a humán erőforrásokkal összefüggő célokra dolgozzák fel. A szóban forgó feldolgozást a szóban forgó célhoz fűződő korlátokon belül és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően végzik. Ezek a fontosabb célok a következők:

A humán erőforrásokhoz fűződő célok körébe a következők tartoznak: a pályázóknak a WADACOM-hez történő felvételük céljából történő azonosítása és/vagy értékelése; döntéshozatal azzal kapcsolatban, vajon az adott egyént fel kell-e venni; megfelelő nyilvántartás vezetése a munkaerő-felvételi gyakorlatoknak megfelelően; a munkaerő-felvételi eljárásnak és eredményének elemzése; és háttérvizsgálatok lefolytatása abban az esetben, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik ( „Célok”).

Ha a WADACOM valamelyik üzletága Önnek, mint pályázónak, az adatait olyan célra dolgozza fel, amely a fentebb leírt célokon túl mutat, a WADACOM-nek az ezért az új célért felelős üzletága gondoskodik majd arról, hogy Önt azokról az új célokról tájékoztassák, amely vonatkozásában Önnek, mint pályázónak, az adatait hasznosítaniuk kell, és ugyanígy tájékoztatják Önt az Ön, mint pályázó, adatainak esetében azon személyek kategóriájáról, akik ezeket kézhez kapják.

Az Ön adataihoz olyan egyének férnek majd hozzá és azokat olyan egyének dolgozzák fel, akik, a WADACOM-nél, a munkaerő-felvételi folyamat részesei és akiknek jogszabályban megállapítottan szükségük van – a Célok címszó alatt megállapítottak érdekében – az Ön adataihoz való hozzáférésre, illetve azok feldolgozására.

A Pályázókra Vonatkozó Adatok Típusa

A pályázókra vonatkozó, feldolgozott adatok körébe a következők tartoznak:

 • A pályázó jogállása
 • Korábbi munkahelyek ill. a beosztással kapcsolatos adatok
 • Képzettség
 • Fizetés
 • Visszajelzés a munkáltatótól
 • Az on-line kérdőív eredményei
 • A pályázóval történő kapcsolatfelvétel részletezése
 • A pályázó korábbi címei, illetve nevei
 • A pályázó által közölt további információ (például kísérőlevél)
 • Vezetői engedély, amelyre bizonyos beosztásoknál szükség van
 • Referenciák
 • Bűnügyi nyilvántartás abban az esetben, ha a jogszabályok ezt megengedik

Különleges Adatkategóriák

A WADACOM egyes üzletágainak korlátozott mértékben szükségük van bármilyen különleges adatok (például a faji vagy etnikai hovatartozással, a politikai vélemény-nyilvánítással, vallási vagy politikai meggyőződéssel, a szakszervezeti tagsággal, az egészségügyi vagy orvosi nyilvántartással, illetve a bűnügyi nyilvántartással kapcsolatos személyes információt tartalmazó adatok) összegyűjtésére. A WADACOM adott üzletága gondoskodik arról, hogy a szóban forgó egyént a szóban forgó adatgyűjtésről és -feldolgozásról tájékoztassák. Abban az esetben, ha ezt a jogszabályok megkövetelik, a szóban forgó adatoknak a feldolgozásával, illetve különösen azoknak a nem a WADACOM keretében működő jogi személyekhez történő továbbításával kapcsolatosan az érintett személy kifejezett hozzájárulását is beszerzik. egfelelő biztonsági és védelmi intézkedésekről (például fizikai biztonsági eszközök, titkosítás és a hozzáférés korlátozása) gondoskodnak, függően a szóban forgó adatkategóriák természetétől és a szándékolt alkalmazásokhoz kapcsolódó kockázatoktól.

Biztonság És Titoktartás

A WADACOM könyvelési egységei a megfelelő etnikai, fizikai és szervezeti intézkedések megtétele iránt elkötelezettek, hogy a pályázóra vonatkozó adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, a törvénytelen feldolgozástól, a véletlenszerű elveszéstől vagy sérüléstől, illetve a jogosulatlan megsemmisítéstől védjék.

A berendezések és az információ biztonsága

Annak érdekében, hogy a pályázóra vonatkozó adatokhoz a WADACOM-n kívüli, harmadik fél által történő, jogosulatlan hozzáféréstől védjék, minden, a WADACOM egyes üzletágainál tárolt, a pályázóra vonatkozó elektronikus adat karbantartását olyan rendszereken végzik, amelyeket tűzfalakat és behatolásérzékelő eszközöket tartalmazó, a biztonsági hálózat részét képező architektúrák védenek. A pályázóra vonatkozó adatokat tároló szerverek tartalmáról rendszeresen „tartalékmásolat készül” (azaz az adatokat külön adathordozón rögzítik), hogy az adatok bármilyen véletlenszerű törlésének vagy megsemmisülésének a következményeit el lehessen kerülni. A szervereket átfogó biztonsági és tűzvédelmi, valamint elhárító rendszerekkel felszerelt létesítményekben tárolják.

Hozzáférési biztonság

A WADACOM egyes üzletágai a pályázókra vonatkozó adatokat tároló belső rendszerek hozzáférhetőségét az engedélyezett felhasználók egy kiválasztott csoportjára korlátozzák, akik számára a szóban forgó rendszerek hozzáférhetősége egyedi azonosító és jelző alkalmazásával biztosított. A pályázókra vonatkozó adatok hozzáférhetősége azokra az egyénekre korlátozódik, és azoknak az egyéneknek biztosított, akiknek munkaköri feladataik ellátásához van erre szükségük (például a humán erőforrások igazgatójának, egy interjú előkészítése céljából, hozzá kell tudnia férni a pályázóval történő kapcsolatfelvétel részleteihez). Ezeknek az előírásoknak a betartása olyan, harmadik félként felmerülő ügyintézők esetében is szükséges, akik bizonyos, a pályázókra vonatkozó adatokhoz hozzáférhetnek, ilyenek például a következő címszó alatt ismertetettek: XI. FEJEZET: ADATOK TOVÁBBÍTÁSA.

Képzés

A WADACOM a pályázókra vonatkozó adatok feldolgozásának jogszabályban megállapított és szándékolt céljával, az információ megőrzésének és pontos, valamint naprakész karbantartásának igényével, egyszersmind az olyan adatok titkosságának fenntartására irányuló igénnyel kapcsolatos képzést tart fenn, amelyekhez az alkalmazottak hozzáférhetnek. A jogosult felhasználók ezeket a szabványelőírásokat betartják, a WADACOM egyes üzletágai pedig megfelelő fegyelmi eljárást foganatosítanak az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, ha a pályázókra vonatkozó adatokhoz oly módon férnek hozzá, azokat oly módon dolgozzák vagy használják fel, ami a jelen szabványelőírások követelményeivel összeegyeztethetetlen.

Az Érintettek Jogai

A pályázókra nézve a WADACOM valamelyik üzletága által tárolt vagy feldolgozott adatok természetét illetően bárki érdeklődhet. Ön, a pályázókra vonatkozó adatokhoz, az Ön saját országának jogszabályaiban megkövetelt módon férhet hozzá, tekintet nélkül az adatfeldolgozás és –tárolás helyére. A WADACOM-nek a szóban forgó adatokat feldolgozó üzletága együttműködik a szóban forgó hozzáférésnek az akár közvetlenül, akár a WADACOM egy másik üzletágán keresztül történő biztosítása során. Minden, a hozzáféréssel kapcsolatos ilyen kérelmet írásban, a következő címre lehet eljuttatni:

Human Resources Data Protection Administrator
Tekfen Tower
Buyukdere Caddesi
No 209 Kat 8 34394
Levent Istanbul Turkey

Switchboard : +90 212 705 7000
Fax                   : +90 212 705 7099
E Mail              : Hello@Wadacom.com

A pályázókra vonatkozó adatok ésszerű ideig hozzáférhetőek, a WADACOM pedig egy előzetes értesítést követően és előre egyeztetett időpontban lehetővé teszi, hogy Ön az Önre, mint pályázóra vonatkozó adatokba betekinthessen.

Kapcsolatba léphet a humán erőforrások adatvédelmi ügyintézőjével is, ha Ön a szóban forgó szabványelőírásokkal vagy az Ön, mint pályázó, adataival kapcsolatos kérdéseket kíván feltenni, vagy hozzájárulását vissza kívánja vonni. Minden, az ügyintézőhöz nem a fentiek céljából küldött levél megválaszolatlan marad, és a papírkosárba kerül.

Ha a hozzáférést vagy helyesbítést megtagadják, a megtagadás okát közlik és a kérésről, valamint a megtagadás okáról írásos feljegyzés készül.

Ha Ön bizonyítani tudja, hogy a cél, amely érdekében az adatokat feldolgozzák, a továbbiakban már nem jogszerű, illetve nem alkalmas, az adatok – hacsak a jogszabályok ettől eltérően nem rendelkeznek – törlésre kerülnek.

Ha a pályázóra vonatkozó bármely adat pontatlan, illetve nem teljes, Ön – a frissített információval (például új lakcím vagy névváltozás) kiegészülő új önéletrajz benyújtásával – kérheti az adatok módosítását.

Ezen felül, e-mail-t küldhet a következő címre: Hello@Wadacom.com, ha hozzájárulását vissza kívánja vonni.

Adatok Továbbítása

Továbbítás a WADACOM más üzletágai felé

A WADACOM arra törekszik, hogy következetes és kellő szintű védelmet biztosítson a pályázóra vonatkozó adatok számára, amelyek feldolgozásra kerülnek és/vagy amelyeket a WADACOM különböző üzletágai között továbbítanak. A pályázókra vonatkozó adatoknak a WADACOM egy másik üzletágához történő továbbítását a két különböző üzletág közötti továbbításnak tekintjük, ami azt jelenti, hogy még az ilyen „csoporton belüli” esetekben is az adatátvitel csak akkor kiviteleződik, ha az az alkalmazandó törvényi követelményeknek megfelelnek, egyszersmind, ha:

 • az átvitelre nyilvánvaló üzleti szükség alapján kerül sor;
 • a fogadó üzletág gondoskodik az adatok kellő biztonságáról; és
 • a fogadó üzletág, ami az átvitelt és bármely esetleges feldolgozást illeti, a jelen szabványelőírások betartásáról gondoskodik

Továbbítás nem a WADACOM-hez tartozó jogi személyek felé

 • Kiválasztott harmadik személyek: Időnként előfordulhat, hogy a WADACOM üzletágainak a pályázókra vonatkozó adatokat kell továbbítaniuk kiválasztott, külső harmadik személyeknek, akiket azért alkalmaznak, hogy a nevükben bizonyos, a foglalkoztatással összefüggő szolgáltatásokat végezzenek. Ezek a harmadik személyek az adatokat a WADACOM üzletágainak utasításai szerint feldolgozhatják, illetve az adatokkal kapcsolatos döntéseket hozhatnak, mintegy az általuk nyújtott szolgáltatások részeként. A WADACOM üzletágai mindkét esetben olyan, megbízható szállítókat választanak, akik – szerződés vagy más, a törvény értelmében kötelező és megengedhető eszköz révén – vállalkoznak arra, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tesznek a kellő szintű védelem biztosítására. A WADACOM könyvelési egységei a harmadik félként fellépő külső szállítóktól megkövetelik, hogy ezeket a szabványelőírásokat betartsák, illetve, hogy ugyanolyan védelmi szintet garantáljanak, mint a WADACOM, amikor a pályázókra vonatkozó adatokat kezelik. A szóban forgó, kiválasztott harmadik fél a pályázókra vonatkozó adatok hozzáférését kizárólag az alkalmazandó szolgáltatási szerződésben előírt szolgáltatások ellátása céljára biztosítják. Ha a WADACOM valamelyik üzletága arra a következtetésre jut, hogy egy szállító ezeket a kötelezettségeket nem tartja be, azonnal megteszi a megfelelő intézkedéseket
 • Egyéb harmadik fél: Előfordulhat, hogy a WADACOM üzletágai bizonyos, a pályázókra vonatkozó adatokat hoznak további harmadik fél tudomására: (1) jogi kérdéssel összefüggésben (például adóügyi és társadalombiztosítási hatóság); (2) azzal a céllal, hogy a WADACOM törvényben megállapított jogait védjék (például, peres eljárás során a védekezés biztosítására); vagy (3) szükséghelyzetben, ha az adott pályázó egészsége vagy biztonsága van veszélyeztetve (például, tűz esetén)

Közvetlen Marketing

A WADACOM adott üzletágai az érintett személy előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák nyilvánosságra a pályázókra vonatkozó adatokat a WADACOM-n kívül abból a célból, hogy személyes vagy családi fogyasztás („közvetlen marketing”) érdekében bármilyen terméket vagy szolgáltatást kínáljanak a pályázónak.

Az ebben a fejezetben érintett korlátozások kizárólag valamilyen, a WADACOM-nél betöltendő állás iránti kérelemmel összefüggésben kapott kapcsolatfelvételi adatokra vonatkoznak. Nem vonatkoznak viszont a fogyasztói vagy vevői jogviszonnyal összefüggésben szerzett kapcsolatfelvételi adatokra.

Automatizált Döntések

Bizonyos országok szabályozzák az egyénekkel kapcsolatos, automatizált döntések meghozatalát, amelyek kizárólag az adatok automatizált feldolgozásán alapulnak, és amelyek az érintett egyéneket jelentős mértékben befolyásoló jogi következményeket vonnak maguk után.

Bizonyos körülmények között, a munkát keresőket felkérik, hogy töltsenek ki egy kérdőívet abban az esetben, ha a pályázó által adott válaszok alapján automatizált döntésekre kerül sor.

Korlátozott körülmények (például, a WADACOM-nél valamilyen nyitott állással kapcsolatban, a számítógépen vagy telefonon keresztül történő szűrés) kivételével, a WADACOM üzletágai nem alkalmaznak automatizált döntéseket az egyének értékelésekor, illetve más célokra sem. Ha automatizált döntéseket hoznak, az érintett személyek lehetőséget kapnak arra, hogy véleményüket a kérdéses automatizált döntéssel kapcsolatban oly módon juttassák kifejezésre, hogy a humán erőforrások adatvédelmi ügyintézőjével kapcsolatba lépnek.

Érvényesítési Jogok És Mechanizmusok

A WADACOM összes üzletága gondoskodik arról, hogy ezeket a szabványelőírásokat betartsák. Minden olyan személynek, aki a pályázókra vonatkozó adatokhoz hozzáfér, ezeket a szabványelőírásokat be kell tartania. Bizonyos országokban az adatvédelmi előírások megsértése büntetéshez és/vagy kárigény bejelentéséhez vezethet.

Ha valaki bármikor is úgy gondolja, hogy vele kapcsolatban a pályázókra vonatkozó adatokat a jelen szabványelőírások megsértésével dolgozták fel, aggodalmáról tájékoztathatja a humán erőforrások adatvédelmi ügyintézőjét.

Ha a probléma a szóban forgó szabványelőírásoknak a WADACOM egy olyan üzletága által történt, vélelmezett megsértésével függ össze, amely más, mint az érintett személy, illetve a WADACOM exportáló üzletága szerinti ország, az érintett személy kérheti az exportáló üzletág segítségét. A WADACOM szóban forgó üzletága segít az érintett személynek a vélelmezett jogsértés körülményeinek kivizsgálása során. Ha a jogsértés megerősítést nyer, az exportáló és importáló WADACOM üzletágak minden más érintett féllel együttműködnek, hogy a szóban forgó kérdést kielégítően, a jelen szabványelőírások rendelkezéseinek betartásával megoldják.

Ha a humán erőforrások adatvédelmi ügyintézője vagy a WADACOM helyi üzletága a problémát nem oldja meg, az továbbítható a WADACOM foglalkoztatási adatokkal kapcsolatos Employment Data Privacy Committee-hez. A foglalkoztatási adatokkal foglalkozó Employment Data Privacy Committee, amelynek élén a WADACOM Chief Privacy Leader áll, olyan, vezető beosztású, az előírások betartásával foglalkozó szakemberekből áll, akik a menedzsment üzleti vonulatától függetlenek, és akik felügyeleti felelősséggel bírnak a szóban forgó szabványelőírások betartásának minden vonatkozása és minden olyan probléma, valamint kérdés megoldása terén, amely azzal kapcsolatban merül fel, miként kezelik a WADACOM-nél – a jelen szabványelőírások értelmében – a pályázókra vonatkozó adatokat. A foglalkoztatási adatokkal foglalkozó Employment Data Privacy Committee, e-mail-ben, a következő címen: Hello@Wadacom.com, illetve a következő fax-számon: +90 212 705 7099 érhető el. A foglalkoztatási adatokkal foglalkozó Employment Data Privacy Committee az érintett személyekkel közli döntését és minden, ehhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget.

A szóban forgó szabványelőírásokban ismertetett eljárások minden más, a WADACOM által biztosított és/vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében rendelkezésre álló, a jogorvoslati és a vitás kérdésekkel kapcsolatos eljárás kiegészítéseként értendők.

Ellenőrzési Eljárások

A szóban forgó szabványelőírások érvényesítésének további biztosítására, a WADACOM Chief Privacy Leader, a WADACOM Global Privacy Council-lal karöltve – amely egyébként vezető beosztású magántitokvédelmi tisztviselőkből áll a WADACOM minden jelentősebb tevékenységi területéről – azonosítani fogja a pályázókra és a foglalkoztatásra vonatkozó, és ellenőrzésre váró adatvédelmi eljárásokat. E célból, a WADACOM a saját Corporate Audit Staff-ját is bevonja, akik a menedzsment üzleti vonulatától függetlenek. Az ellenőri gárda tagjai a WADACOM-nél az Audit Committee élén álló alelnöknek tesznek jelentést, aki a WADACOM Corporate Audit Staff-fal áll független kapcsolatban. Az ellenőri gárda ténymegállapításairól szóló jelentéseket a WADACOM Policy Compliance Review Board-hoz és/vagy a WADACOM Global Privacy Council-hoz nyújtják be áttekintés és válaszadás céljából. Az Igazgatótanács, illetve a Tanács akciótervet kér a szóban forgó szabványelőírások betartásának biztosítására. A WADACOM – annak mértékéig, amennyire a szóban forgó kérdések a WADACOM saját erőforrásaival kellő módon nem kezelhetők – hozzájárul, hogy független harmadik felet jelöljenek ki a pályázóra vagy a foglalkoztatásra vonatkozó adatokat érintő bármely eljárás, illetve kérdés a jelen szabványelőírásoknak megfelelő kivizsgálására/ellenőrzésére.

A Szabványelőírásokkal Kapcsolatos Kommunikáció

A szóban forgó szabványelőírásokkal kapcsolatos képzésen felül, a WADACOM a szóban forgó szabványelőírásokat a jelenlegi és új alkalmazottakkal oly módon közli, hogy azokat a WADACOM kiválasztott belső webhelyeire felrakja és linket biztosít a szabványelőírásokhoz, amelyek az információs technológia alkalmazásaival kapcsolatosak abban az esetben, ha a pályázóra vonatkozó adatokat gyűjtenek vagy feldolgoznak.

A Szabványelőírások Módosítása

A WADACOM fenntartja magának a jogot, hogy a szóban forgó szabványelőírásokat szükség szerint módosítsa, például a jogszabályi, törvényi, a WADACOM eljárásokban és gyakorlatokban vagy az adatvédelmi hatóságok által előírt követelményekben beálló változások betartása érdekében. A WADACOM Chief Privacy Leader-nek, illetve az általa kinevezett személynek jóvá kell hagynia minden, a szabványelőírásokban eszközölt változást ahhoz, hogy azok hatályba léphessenek. Ha a WADACOM változtatásokat eszközöl a szabványelőírásokban, a WADACOM a szabványelőírásokat újólag nyújtja be abban az esetben, ha ezt jogszabály megköveteli. A WADACOM saját alkalmazottait és más személyeket (például a WADACOM webhelyeihez hozzáférő személyeket, akik, valamilyen munkakörbe való jelentkezés keretében, a pályázókra vonatkozó adatokat visznek be) a szabványelőírásokban beálló bármely jelentős változásról tájékoztatja. A WADACOM felrak minden, a szabványelőírásokban eszközölt változtatást az érintett belső és külső webhelyekre.

A jelen szabványelőírások alkalmazásával hatályosan, a jelen szabványelőírások feltételei hatályon kívül helyeznek minden, a pályázókra vonatkozó adatok feldolgozásával kapcsolatos meglévő, a csoporton belüli megállapodást és a vállalaton belül alkalmazandó magántitokvédelmi útmutatást. A szabványelőírások alkalmazásának hatályba lépése napjáról értesítjük az összes szerződő felet, akik minden ilyen megállapodásban Érintettek.

Az Adatvédelmi Hatóságok Részéről Felmerülő Kötelezettségek

A WADACOM gondosan és megfelelő módon válaszolja meg az adatvédelmi hatóságok kérdéseit a jelen szabványelőírásokkal vagy az alkalmazandó adatvédelmi és magántitokhoz fűződő jogszabályok, illetve előírások betartásával kapcsolatban. Azoknak a WADACOM alkalmazottaknak, akikhez ilyen kérést intéznek, kapcsolatba kell lépniük a humán erőforrásokkal foglalkozó helyi vezetőjükkel, illetve az érintett jogtanácsadóval. A WADACOM, kérésre, az adatvédelmi hatóságoknak átadja az érintett kapcsolattartók nevét és a velük való kapcsolatfelvétel részleteit. A pályázókra vonatkozó adatoknak a WADACOM egyes üzletágai közötti továbbítása tekintetében, a WADACOM importáló és exportáló üzletágai (i) az adatokat exportáló üzletágért felelős adatvédelmi hatóságtól jövő megkeresések során együttműködnek, és (ii) azok döntéseit, az alkalmazandó jogszabályokkal és a megfelelő eljárási jogokkal összeegyeztethető módon, tiszteletben tartják.

Függelék

Jogok és kötelezettségek az EU/EEA-n belül gyűjtött és másutt feldolgozott, a pályázókra vonatkozó adatok tekintetében

Minden, a WADACOM a pályázókra vonatkozó adatvédelmi szabványelőírásaiban („szabványelőírások”) rögzített vagy egyébként fennálló jogon és kötelezettségen túl, a következő, a 95/46/EK Irányelv („európai adatvédelmi irányelv”) figyelembe vételével kialakított alapelvek érvényesek az Európai Unióban/Európai Gazdasági Térségben a WADACOM üzletágai által gyűjtött és másutt feldolgozott, a pályázókra vonatkozó adatokra. Olyan joghatóság esetén, ahol a jelen függelék érvényes, a szabványelőírásokban említett érvényesítési jogok és mechanizmusok a jelen függelék rendelkezéseire is érvényesek. Az alábbiak vonatkozásában nem az volt a szándék, hogy az alkalmazottaknak további jogokat adjunk illetve, hogy az európai adatvédelmi irányelvben már kikötötteken túlmenően, további kötelezettségeket hozzunk létre:

  1. A munkát keresők, az adott helyzetre vonatkozó jogalap kikényszerítésekor, kifogást emelhetnek a rájuk vonatkozó, a pályázókkal kapcsolatos adatok feldolgozásával kapcsolatban. Ilyen előfordulhat például akkor, ha az adatok feldolgozása a munkát kereső életét vagy egészségét kockáztatja. Ez a rendelkezés nem érvényes, ha a feldolgozás (i) jogszabályban megkövetelt, (ii) a munkát kereső egyén hozzájárulásán alapul, vagy (iii) azért szükséges, hogy a munkát kereső és a WADACOM között fennálló szerződéses kötelezettségnek eleget lehessen tenni

 

 • A jogviták belső feloldására irányuló megfelelő eljárások kimerítését követően, a munkát keresők, a WADACOM adott üzletágától, a szabványelőírások (ideértve a jelen függelék rendelkezéseit is) a WADACOM adott üzletága révén történt megsértésével nekik okozott kárért vagy veszteségért, kártérítést követelhetnek. A WADACOM adott üzletága nem felelős a károkért, ha az adott körülmények között egyébként megszokott körültekintéssel járt el

 

 

 • Ha a szabványelőírásoknál alkalmazott bármely kikötés vagy meghatározás kétértelmű, a vonatkozó EU/EEA tagállamon belül alkalmazandó helyi jogszabályok értelmében kialakított meghatározások érvényesek, vagy – abban az esetben, ha az alkalmazandó helyi jogszabályok értelmében ilyen meghatározások nem léteznek – az európai adatvédelmi irányelv meghatározásai érvényesek