Beschermingsrichtlijnen Voor Kandidaatgegevens

 

Doel

Het doel van deze Beschermingsrichtlijnen voor Kandidaatgegevens (“Richtlijnen”) is toereikende en consistente bescherming te bieden in verband met de behandeling van kandidaatgegevens door entiteiten van WADACOM.

De identificeerbare informatie die u over uzelf aan een WADACOM-entiteit verstrekt bij het solliciteren naar een vacature bij een WADACOM-entiteit (de “Kandidaatgegevens” of “Gegevens”), zal voor wervingsdoeleinden worden gebruikt. Dergelijke kandidaatgegevens worden beschermd overeenkomstig de WADACOM Richtlijnen die hieronder uiteengezet worden, alsmede alle geldende wetten.

Door het verstrekken van Kandidaatgegevens stemt u ermee in dat:

 • u WADACOM’s Richtlijnen gelezen heeft;
 • WADACOM de Kandidaatgegevens mag verwerken overeenkomstig de wervingsdoeleinden die in de Richtlijnen uiteengezet zijn;
 • de Kandidaatgegevens wereldwijd mogen worden overgedragen overeenkomstig WADACOM’s Richtlijnen

Uw toestemming is nodig om het indieningsproces te voltooien. Als u geen toestemming wilt verlenen, klikt u op de knop x rechtsboven in het scherm, waarna het indieningsproces wordt afgebroken.

Deze Richtlijnen vormen, tenzij anders aangegeven, geen onderdeel van enig arbeidscontract dat, waar toepasselijk, aan succesvolle sollicitanten wordt aangeboden.

Bereik

Deze Richtlijnen gelden voor alle WADACOM-entiteiten die Kandidaatgegevens verwerken.

Verwerken verwijst naar elke handeling die op Kandidaatgegevens uitgevoerd wordt, geheel of gedeeltelijk door geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, wijzigen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen van dergelijke gegevens.

Kandidaatgegevens worden gedefinieerd als identificeerbare informatie over u, die u of iemand anders verstrekt (namens u of WADACOM) in verband met het solliciteren naar een vacature bij een WADACOM-entiteit.

Deze Richtlijnen hebben geen betrekking op gegevens die anoniem gemaakt zijn of waarbij pseudoniemen gebruikt zijn. Gegevens worden anoniem gemaakt als individuele personen niet meer identificeerbaar zijn, of alleen identificeerbaar zijn met een onevenredig grote investering in tijd, geld of moeite. Het gebruik van pseudoniemen betekent de vervanging van namen of andere identificatiemiddelen door substituten, zodat de identificatie van individuele personen onmogelijk of op zijn minst aanzienlijk moeilijker gemaakt wordt. Als gegevens die anoniem verstrekt zijn, hun anonimiteit verliezen (d.w.z. individuele personen zijn opnieuw identificeerbaar), of als er pseudoniemen gebruikt worden die herleidbaar zijn tot individuele personen, zullen deze Richtlijnen opnieuw van toepassing zijn.

Toepassing Van Lokale Wetten

Deze Richtlijnen zijn bedoeld om een uniforme minimumstandaard te bieden die elke WADACOM-entiteit moet naleven wat betreft de bescherming van Kandidaatgegevens wereldwijd. WADACOM erkent dat bepaalde wetten strengere richtlijnen kunnen vereisen dan in deze Richtlijnen beschreven zijn. WADACOM-entiteiten zullen Kandidaatgegevens behandelen volgens de lokaal geldende wetten op de plaats waar de Kandidaatgegevens verwerkt worden. Wanneer de lokaal geldende wetten een lager beschermingsniveau van Kandidaatgegevens bieden dan het niveau dat door deze Richtlijnen bepaald wordt, zullen de vereisten van de Richtlijnen gelden.

Principes Voor De Verwerking Van Kandidaatgegevens

WADACOM respecteert de privacyrechten en -belangen van iedere persoon. WADACOM-entiteiten zullen de volgende principes toepassen bij de verwerking van Kandidaatgegevens:

 • Gegevens zullen op eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt worden
 • Gegevens worden verzameld voor gespecificeerde, wettige doeleinden, en worden niet verder verwerkt op manieren die incompatibel met die doeleinden zijn
 • De gegevens zullen relevant en niet buitensporig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en gebruikt worden. Gegevens kunnen bijvoorbeeld anoniem gemaakt worden waar mogelijk en toepasselijk, afhankelijk van de aard van de gegevens en de risico’s die aan de bedoelde toepassingen verbonden zijn
 • De gegevens zullen accuraat zijn en zo nodig up-to-date gehouden worden. Er zullen redelijke stappen genomen worden om Kandidaatgegevens die niet accuraat of onvolledig zijn, te corrigeren of verwijderen
 • De gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn
 • De gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke rechten van het individu (zoals in deze Richtlijnen beschreven of door de wet bepaald)
 • Er zullen toepasselijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen worden ter voorkoming van niet-geoorloofde toegang tot, onwettige verwerking van, en niet-geoorloofd of accidenteel verlies van, vernietiging van of schade aan Gegevens

Gegevensverzameling

Voor het indienen van uw Kandidaatgegevens aan WADACOM kunt u verschillende methoden gebruiken, zoals: (a) per e-mail of schriftelijk aan WADACOM-personeel; (b) online-indiening van Kandidaatgegevens die door een derde serviceprovider tot een elektronische database verwerkt worden in de VS en die voor geautoriseerd personeel van WADACOM toegankelijk is; of (c) via een WADACOM-sollicitatieformulier.

WADACOM kan periodiek, met uw toestemming of in overeenstemming met de geldende wetten, nadere informatie verzamelen. WADACOM kan bijvoorbeeld uw reacties en meningen (bijv. enquêtes) verzamelen voor bedrijfsdoeleinden, zoals verbetering van processen. U kunt dergelijke enquêtes vrijblijvend beantwoorden of besluiten niet te reageren. Van een dergelijke beslissing zult u geen nadelen ondervinden. Deze Richtlijnen zullen van toepassing zijn op alle verder verzamelde informatie, zoals uw antwoorden op dergelijke enquêtes.

Doeleinden En Toegang Tot Verwerking Van Kandidaatgegevens

WADACOM en WADACOM-entiteiten verwerken Kandidaatgegevens voor wettelijke personeelsdoeleinden. Een dergelijke verwerking zal worden uitgevoerd binnen beperking van dergelijke doeleinden en in overeenstemming met de geldende wet. Een van de hoofddoeleinden is:

Kandidaten voor WADACOM-vacatures identificeren en/of evalueren; beslissen of de persoon aangenomen moet worden; het correct bijhouden van gegevens betreffende praktijken bij aanwerving; de aanwerving en resultaten analyseren; en achtergrondonderzoeken uitvoeren, waar toegestaan door de wet (de “Doeleinden”).

Als een WADACOM-entiteit uw Kandidaatgegevens verwerkt voor doeleinden die buiten de hierboven beschreven Doeleinden vallen, zal de WADACOM-entiteit die voor het nieuwe doel verantwoordelijk is, verzekeren dat u op de hoogte gesteld wordt van de nieuwe doeleinden waarvoor uw Kandidaatgegevens gebruikt zullen worden, en van de ontvangers van uw Kandidaatgegevens.

Uw Gegevens zullen toegankelijk zijn voor en verwerkt worden door personen die betrokken zijn bij de aanwerving voor WADACOM en die een rechtmatige reden hebben voor toegang tot en verwerking van uw Gegevens voor de hierboven beschreven Doeleinden.

Soorten Kandidaatgegevens

De Kandidaatgegevens die worden verwerkt, omvatten onder andere:

 • status van de kandidaat
 • arbeidsverleden/functiegegevens
 • opleiding
 • vergoeding
 • beoordeling van de werkgever
 • resultaten van online-enqu êtes
 • contactgegevens van de Kandidaat
 • vorige adressen of namen van de Kandidaat
 • extra informatie die door de Kandidaat verstrekt wordt (bijv. een begeleidende brief)
 • rijbewijsnummer, indien voor bepaalde vacatures vereist
 • referenties
 • crimineel verleden, waar toegestaan door de wet

Speciale Gegevenscategorieën

Tot de beperkte mate waarin een WADACOM-entiteit Speciale Gegevens moet verzamelen (zoals gegevens die persoonlijke informatie bevatten over ras of etnische afkomst, politieke opinies, religieuze of politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, medische of gezondheidsgegevens, of criminele gegevens), zal de WADACOM-entiteit ervoor zorgen dat de persoon van dergelijke verzameling en verwerking op de hoogte gesteld wordt. Wanneer voorgeschreven door de wet, zal de uitdrukkelijke toestemming van de persoon verkregen worden voor de verwerking en vooral voor de overdracht van dergelijke gegevens naar niet-WADACOM-entiteiten. Er zal voor toepasselijke beveiligings- en beschermingsmaatregelen (bijv. fysieke beveiligingsapparaten,encryptie en toegangsbeperkingen) gezorgd worden, afhankelijk van de aard van deze gegevenscategorieën en de risico’s die aan de bedoelde toepassingen verbonden zijn.

Beveiliging En Vertrouwelijkheid

WADACOM-entiteiten verplichten zich om toepasselijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om Kandidaatgegevens tegen niet-geoorloofde toegang, onwettige verwerking, accidenteel verlies of accidentele schade, en niet-geoorloofde vernietiging te beschermen.

Beveiliging van apparatuur en informatie

Ter beveiliging tegen niet-geoorloofde toegang tot Kandidaatgegevens door derden buiten WADACOM worden alle elektronische Kandidaatgegevens die door WADACOM-entiteiten bewaard worden, onderhouden op systemen die beschermd worden door veilige netwerkarchitecturen met firewalls en inbraakdetectiesystemen. Van de servers waarop Kandidaatgegevens worden bewaard, wordt op regelmatige basis een ‘back-up’ gemaakt (d.w.z. de gegevens worden op afzonderlijke media vastgelegd) om de gevolgen van onbedoelde verwijdering of vernietiging van gegevens te voorkomen. De servers worden opgeslagen in faciliteiten met uitgebreide beveiligings-, branddetectie- en reactiesystemen.

Toegangsbeveiliging

WADACOM-entiteiten beperken toegang tot interne systemen waarop Kandidaatgegevens bewaard worden, tot een geselecteerde groep geautoriseerde gebruikers aan wie toegang tot dergelijke systemen verleend wordt via het gebruik van een unieke ID en een uniek wachtwoord. Toegang tot Kandidaatgegevens wordt beperkt tot en verleend aan personen om hun functietaken te kunnen uitvoeren (bijv. een personeelsmanager moet de contactinformatie van een Kandidaat kunnen oproepen om een sollicitatiegesprek op te zetten). Naleving van deze bepalingen zal worden vereist van derde beheerders die bepaalde Kandidaatgegevens mogen oproepen, overeenkomstig de beschrijving in SECTIE XI. OVERDRAGENVAN GEGEVENS

Opleiding

WADACOM zal opleiding bieden betreffende de wettige en voorgenomen doeleinden van de verwerking van Kandidaatgegevens, de noodzaak om informatie te beschermen en up-to-date te houden, en de noodzaak om de vertrouwelijkheid te handhaven van de Gegevens waartoe werknemers toegang hebben. Geautoriseerde gebruikers zullen deze Richtlijnen naleven, en WADACOM-entiteiten zullen toepasselijke disciplinaire maatregelen nemen, in overeenstemming met de geldende wetten, als toegang tot, verwerking van of gebruik van Kandidaatgegevens gebeurt op een manier die niet consistent is met de vereisten van deze Richtlijnen.

Rechten Van Personen Die Gegevens Verstrekt Hebben

Iedere persoon kan navraag doen naar de aard van de Kandidaatgegevens die over hem of haar door een willekeurige WADACOM-entiteit bewaard of verwerkt worden. U krijgt toegang tot Kandidaatgegevens zoals voorgeschreven door de wet in het land van residentie, ongeacht de lokatie van de gegevensverwerking en -opslag. Een WADACOM-entiteit die dergelijke gegevens verwerkt, zal meewerken om dergelijke toegang rechtstreeks of via een andere WADACOM-entiteit te verlenen.Verzoeken tot toegang kunnen schriftelijk ingediend worden op volgend adres:

Human Resources Data Protection Administrator
Tekfen Tower
Buyukdere Caddesi
No 209 Kat 8 34394
Levent Istanbul Turkey

Switchboard : +90 212 705 7000
Fax                   : +90 212 705 7099
E Mail              : Hello@Wadacom.com

Kandidaatgegevens zullen voor een redelijke tijdsperiode ter inzage beschikbaar zijn, en WADACOM zal u toestaan uw Kandidaatgegevens te bekijken na redelijke kennisgeving en op een redelijk tijdstip.

U kunt ook contact opnemen met de Human Resources Data Protection Administrator, als u vragen over deze Richtlijnen of uw Kandidaatgegevens heeft, of als u uw toestemming wilt intrekken. Brieven die voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde naar de Administrator worden gestuurd, zullen niet worden beantwoord..

Als toegang of rectificatie wordt geweigerd, zal de reden voor de weigering meegedeeld worden en zullen het verzoek en de reden voor de weigering schriftelijk worden vastgelegd.

Als u kunt aantonen dat het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden, niet langer legaal of toepasselijk is, zullen de gegevens verwijderd worden, tenzij de wet anders bepaalt.

Als bepaalde Kandidaatgegevens onvolledig of niet accuraat zijn, kunt u erom vragen dat de gegevens gewijzigd worden door een nieuw CV in te dienen met de bijgewerkte informatie (bijv. nieuw thuisadres of naamwijziging).

U kunt ook een e-mail sturen naar Hello@Wadacom.com om uw toestemming in te trekken.

Overdragen Van Gegevens

Overdracht naar andere WADACOM-entiteiten

WADACOM streeft ernaar een consistent en toereikend beschermingsniveau te garanderen voor Kandidaatgegevens die door WADACOM-entiteiten verwerkt en/of tussen WADACOM-entiteiten overgedragen worden. Een overdracht van Kandidaatgegevens naar een andere WADACOM-entiteit wordt als een overdracht tussen twee verschillende entiteiten beschouwd, wat betekent dat zelfs bij dergelijke transacties binnen een onderneming een gegevensoverdracht alleen mag worden uitgevoerd als er aan geldende wettelijke vereisten is voldaan en:

 • de overdracht gebaseerd is op een duidelijke bedrijfsbehoefte;
 • de ontvangende entiteit toepasselijke beveiliging voor de gegevens biedt; en
 • de ontvangende entiteit naleving van deze Richtlijnen verzekert voor de overdracht en eventuele verwerking die erop volgt

Overdrachten naar niet-WADACOM-entiteiten

 • Geselecteerde derden: Soms moeten WADACOM-entiteiten Kandidaatgegevens overdragen naar geselecteerde externe derden die ze ingehuurd hebben om bepaalde aan een functie verbonden diensten voor hen uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies van de WADACOM-entiteit of beslissingen nemen betreffende de gegevens als deel van hun dienstverlening. In beide gevallen zullen WADACOM-entiteiten betrouwbare leveranciers selecteren die zich verplichten, bij contract of op andere wettelijk bindende en toegestane wijze, toepasselijke beveiligingsmaatregelen te treffen om een toereikend beschermingsniveau te verzekeren. WADACOM-entiteiten zullen van externe leveranciers eisen dat ze aan deze Richtlijnen voldoen of dezelfde beschermingsniveaus garanderen dan WADACOM wanneer ze met Kandidaatgegevens omgaan. Dergelijke geselecteerde derden zullen alleen toegang tot Kandidaatgegevens hebben om de diensten te kunnen leveren die in het servicecontract gespecificeerd zijn. Als een WADACOM-entiteit besluit dat een leverancier deze verplichtingen niet nakomt, zal de entiteit onmiddellijk toepasselijke stappen ondernemen
 • Andere derden: WADACOM-entiteiten kunnen verplicht zijn om bepaalde Kandidaatgegevens aan andere derden te openbaren (1) een rechtskwestie (bijv. aan belasting- of socialeverzekeringsinstanties); (2) om de wettelijke rechten van WADACOM te beschermen (bijv. ter verdediging in een rechtszaak); of (3) in een noodgeval waarbij de gezondheid of veiligheid van een Kandidaat in gevaar is (bijv. brand)

Direct Marketing

WADACOM-entiteiten zullen geen Kandidaatgegevens buiten WADACOM openbaren om een Kandidaat producten of diensten aan te bieden voor persoonlijk of familiegebruik (“direct marketing”) zonder zijn of haar voorafgaande toestemming.

De beperkingen in deze sectie gelden alleen voor contactgegevens die verkregen zijn in de context van een sollicitatie op een vacature bij WADACOM. Ze gelden niet voor contactgegevens die verkregen zijn in de context van een consument- of klantrelatie.

Geautomatiseerde Beslissingen

Sommige landen reglementeren het maken van Geautomatiseerde Beslissingen. Dit zijn beslissingen over personen die uitsluitend op de geautomatiseerde verwerking van gegevens gebaseerd zijn en die wettelijke resultaten geven die een aanmerkelijke invloed op de betrokken personen hebben.

In bepaalde omstandigheden wordt werkzoekenden gevraagd een vragenlijst in te vullen waarbij geautomatiseerde beslissingen genomen zullen worden aan de hand van de antwoorden van de Kandidaat.

Behalve in beperkte omstandigheden (bijv. de screening via computer of telefoon voor bepaalde open vacatures bij WADACOM) maken WADACOM-entiteiten geen Geautomatiseerde Beslissingen om personen te beoordelen of voor andere doeleinden. Als er Geautomatiseerde Beslissingen genomen worden, krijgen de betrokken personen de kans om hun mening te geven over de Geautomatiseerde Beslissing in kwestie door contact op te nemen met de Human Resources Data Protection Administrator.

Afdwingingsbevoegdheden En -Mechanismen

Alle WADACOM-entiteiten zullen ervoor zorgen dat deze Richtlijnen in acht genomen worden. Alle personen die toegang hebben tot Kandidaatgegevens, moeten deze Richtlijnen naleven. In sommige landen kunnen inbreuken op voorschriften voor gegevensbescherming leiden tot straffen en/of claims voor schadevergoeding.

Mocht een persoon van mening zijn dat tijdens de verwerking van Kandidaatgegevens die op hem of haar betrekking hebben, deze Richtlijnen geschonden zijn, dan kan hij of zij deze kwestie aan de Human Resources Data Protection Administrator rapporteren.

Als de kwestie betrekking heeft op een vermeende inbreuk op deze Richtlijnen door een WADACOM-entiteit die zich in een ander land bevindt dan dat van de persoon of van de exporterende WADACOM-entiteit, kan hij of zij de assistentie van de exporterende entiteit inroepen. Die WADACOM-entiteit zal hem of haar bijstaan in het onderzoek naar de omstandigheden van de vermeende inbreuk. Indien de inbreuk wordt bevestigd, zullen de exporterende en importerende entiteiten met alle andere relevante partijen samenwerken om de zaak op bevredigende wijze op te lossen, consistent met de voorschriften van deze Richtlijnen.

Als de Human Resources Data Protection Administrator of de lokale WADACOM-entiteit de kwestie niet oplost, kan deze naar WADACOM’s Employment Data Privacy Committee doorverwezen worden. De Employment Data Privacy Committee, waarvan WADACOM’s Chief Privacy Leader de voorzitter is, bestaat uit hooggeplaatste specialisten op het gebied van naleving die onafhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten van management en die verantwoordelijkheid hebben voor alle nalevingsaspecten van deze Richtlijnen, en voor het oplossen van alle kwesties en problemen die het gevolg zijn van de manier waarop WADACOM volgens deze Richtlijnen met Kandidaatgegevens omgaat. U kunt de Employment Data Privacy Committee per e-mail bereiken op Hello@Wadacom.com of per fax op +90 212 705 7099. De Employment Data Privacy Committee zal zijn beslissing en eventueel verbonden rechtsmiddel aan de relevante personen bekendmaken.

De in deze Richtlijnen beschreven processen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen en processen voor geschilbeslechting die door WADACOM geboden worden en/of onder geldende wetten beschikbaar zijn.

Controleprocedures

Teneinde handhaving van deze Richtlijnen verder te verzekeren zal WADACOM’s Chief Privacy Leader, samen met WADACOM’s Global Privacy Council, die bestaat uit hooggeplaatste privacyfunctionarissen van elk van WADACOM’s hoofdbedrijven, te controleren procedures voor Kandidaat- en arbeidsgegevens identificeren. WADACOM zal hiervoor zijn Corporate Audit Staff inzetten, die onafhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten van management. Leden van de Audit Staff moeten verslag uitbrengen aan WADACOM’s Vice President, Corporate Audit Staff, die een onafhankelijke communicatielijn heeft naar het Audit Committee van WADACOM’s Board of Directors. Rapporten met de bevindingen van de Audit Staff zullen ter beoordeling en beantwoording voorgelegd worden aan WADACOM’s Policy Compliance Review Board en/of WADACOM’s Global Privacy Council. De Board of Council zal een actieplan vereisen om navolging van deze Richtlijnen te verzekeren. Waar dergelijke zaken niet op adequate wijze met WADACOM’s eigen middelen behandeld kunnen worden, gaat WADACOM ermee akkoord een onafhankelijke derde partij aan te stellen voor onderzoek/controle van alle procedures of problemen inzake Kandidaat- of arbeidsgegevens volgens de Richtlijnen.

Communicatie over De Richtlijnen

Naast de training betreffende deze Richtlijnen zal WADACOM deze Richtlijnen aan huidige en nieuwe werknemers bekendmaken door ze op geselecteerde interne WADACOM-websites te plaatsen en door een koppeling naar de Richtlijnen te bieden op informatietechnologietoepassingen waar Kandidaatgegevens verzameld of verwerkt worden.

Wijzigingen in De Richtlijnen

WADACOM behoudt zich het recht voor om deze Richtlijnen waar nodig te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan veranderingen in wetten, voorschriften, WADACOM-praktijken en -procedures, of vereisten die door autoriteiten voor gegevensbescherming opgelegd zijn. WADACOM’s Chief Privacy Leader, of zijn/haar aangewezen vervanger, moet alle wijzigingen in de Richtlijnen goedkeuren voordat ze van kracht worden. Als WADACOM wijzigingen in de Richtlijnen aanbrengt, zal WADACOM de Richtlijnen voor hernieuwde goedkeuring indienen wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet. WADACOM zal WADACOM-werknemers en andere personen (bijv. personen die zich aanmelden bij WADACOM-websites om Kandidaatgegevens in te voeren zoals sollicitatie-informatie) op de hoogte houden van alle wezenlijke veranderingen in de Richtlijnen. WADACOM zal alle veranderingen in de Richtlijnen op relevante interne en externe websites plaatsen.

Met de implementatie van deze Richtlijnen zullen alle bestaande overeenkomsten en privacyrichtlijnen van het bedrijf betreffende de verwerking van Kandidaatgegevens vervangen worden door de bepalingen van deze Richtlijnen. Alle belanghebbenden bij dergelijke overeenkomsten zullen in kennis gesteld worden van de effectieve implementatiedatum van de Richtlijnen.

Verplichtingen Jegens Autoriteiten Voor Gegevensbescherming

WADACOM zal met de nodige aandacht en op gepaste wijze reageren op verzoeken van autoriteiten voor gegevensbescherming betreffende deze Richtlijnen of de naleving van geldende wetten en voorschriften inzake bescherming en privacy van gegevens. WADACOM-werknemers die dergelijke verzoeken ontvangen, dienen contact op te nemen met hun plaatselijke personeelsmanager of de juridisch adviseur van het bedrijf. WADACOM zal, op verzoek, namen en contactgegevens van relevante personen doorgeven aan autoriteiten voor gegevensbescherming. Met betrekking tot overdracht van Kandidaatgegevens tussen WADACOM-entiteiten zullen de importerende en exporterende WADACOM-entiteiten (i) hun medewerking verlenen bij navragen van de autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de entiteit die de gegevens exporteert, en (ii) haar beslissingen respecteren, consistent met geldende wetten en toepasselijke procesrechten.

Addendum

Rechten en verplichtingen betreffende Kandidaatgegevens die binnen de EU/EER verzameld en elders verwerkt worden

Naast eventuele rechten en verplichtingen die in WADACOM’s BeschermingsRichtlijnen voor Kandidaatgegevens (“Richtlijnen”) uiteengezet zijn of op een andere manier bestaan, gelden de volgende principes die gezien Richtlijn 95/46/EG (“Europese Richtlijn voor Gegevensbescherming”) vastgesteld zijn, voor Kandidaatgegevens die door WADACOM-entiteiten in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte verzameld en elders verwerkt worden. In rechtsgebieden waar dit Addendum geldt, zijn de in de Richtlijnen genoemde afdwingingsbevoegdheden en -mechanismen ook op de voorschriften van dit Addendum van toepassing. De volgende voorschriften zijn niet bedoeld om werknemers verdere rechten te verlenen of verdere verplichtingen vast te stellen buiten wat al onder de Europese richtlijn voor Gegevensbescherming vastgesteld is:

  1. Werkzoekenden kunnen bezwaar aantekenen tegen de verwerking van Kandidaatgegevens die hen betreffen, op grond van dwingende legitieme redenen betreffende hun specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, als de verwerking van de gegevens het leven of de gezondheid van de werkzoekende in gevaar brengt. Dit voorschrift zal niet gelden als de verwerking (i) voorgeschreven is door de wet, (ii) op de persoonlijke toestemming van de werkzoekende gebaseerd is of (iii) noodzakelijk is om een contractuele verplichting tussen de werkzoekende en WADACOM te vervullen

 

 • Nadat werkzoekenden de toepasselijke processen voor de beslechting van interne geschillen volledig gevolgd hebben, kunnen ze schadevergoeding van een WADACOM-entiteit eisen voor verlies of schade die hun door een inbreuk op de Richtlijnen (inclusief de voorschriften van dit Addendum) door de WADACOM-entiteit toegebracht is. De WADACOM-entiteit zal niet aansprakelijk zijn voor schade, als deze entiteit zich aan de norm gehouden heeft die in de omstandigheden correct was

 

 

 • Zijn een of meer van de in de Richtlijnen gebruikte bepalingen of definities dubbelzinnig, dan zijn de definities van toepassing die vastgesteld zijn volgens de geldende lokale wetten in de relevante EU-/EER-lidstaat. Wanneerdergelijke definities niet bestaan volgens geldende lokale wetten, zullen de definities van de Europese Richtlijn voor Gegevensbescherming van toepassing zijn