Normy Na Ochranu Údajov O Uchádzačoch

 

Cieľ

Cieľom týchto noriem na ochranu údajov o uchádzačoch („normy“) je poskytnúť adekvátne a konzistentné záruky týkajúce sa manipulácie s údajmi o uchádzačoch organizáciami WADACOM.

Informácie umožňujúce vašu osobnú identifikáciu, ktoré poskytnete spoločnosti WADACOM ako osoba uchádzajúca sa o pracovnú pozíciu v WADACOM („údaje o uchádzačoch“ alebo „údaje“), sa použijú na náborové účely. Údaje o uchádzačoch budú chránené v súlade s normami spoločnosti WADACOM uvedenými nižšie a všetkými príslušnými zákonmi.

Odoslaním vašich údajov o uchádzačovi potvrdzujete a súhlasíte s nasledovnými bodmi:

 • prezreli ste si normy spoločnosti WADACOM,
 • spoločnosť WADACOM môže spracovať údaje o uchádzačoch v súlade s náborovými účelmi stanovenými v normách,
 • údaje o uchádzačoch sa môžu prenášať po celom svete v súlade so normami spoločnosti WADACOM

Aby bol proces odoslania úspešný, je potrebný váš súhlas. Ak nesúhlasíte, kliknite na tlačidlo „x“ v pravom hornom rohu a proces odoslania sa preruší.

Tieto normy, pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú súčasťou žiadnej pracovnej zmluvy, ak je k dispozícii, ponúkanej v prípade úspešného prijatia do zamestnania.

Rozsah

Tieto normy sa týkajú všetkých spoločností WADACOM, ktoré spracovávajú údaje o uchádzačoch.

Spracovávanie sa týka každej činnosti, ktorá je vykonávaná automatizovane s údajmi o uchádzačoch, či už ako celku, alebo časti, ako je napríklad zhromažďovanie, nahrávanie, organizovanie, ukladanie, úprava, používanie, zdieľanie alebo vymazávanie takýchto údajov.

Údaje o uchádzačoch sú definované ako všetky informácie umožňujúce vašu identifikáciu, ktoré vy alebo niekto iný poskytnete (vo vašom mene alebo v mene spoločnosti WADACOM) v súvislosti so žiadosťou o pracovné miesto v rámci WADACOM.

Tieto normy sa netýkajú anonymných údajov alebo údajov, v ktorých sa používajú pseudonymy. Údaje sa považujú za anonymné, ak sa jednotlivé osoby už nedajú identifikovať alebo ak sa dajú identifikovať iba použitím neprimerane veľkého množstva času, nákladov alebo práce. Použitie pseudonymov zahŕňa zámenu mien alebo iných identifikátorov za náhradné tak, aby nebola možná alebo aspoň značne sťažená identifikácia jednotlivých osôb. Ak údaje považované za anonymné prestanú byť anonymné (napríklad bude možná identifikácia jednotlivých osôb) alebo ak sa používajú pseudonymy a tieto umožňujú identifikáciu jednotlivých osôb, potom budú znova platiť tieto normy.

Platnosť Miestnych Zákonov

Tieto normy sú navrhnuté tak, aby poskytovali jednotný minimálny kompatibilný štandard pre všetky spoločnosti WADACOM s ohľadom na ochranu údajov o uchádzačoch po celom svete. Spoločnosť WADACOM uznáva, že niektoré zákony môžu vyžadovať prísnejšie normy ako tie, ktoré sú uvedené v rámci týchto noriem. Spoločnosti WADACOM budú zaobchádzať s údajmi o uchádzačoch v súlade s miestnymi zákonmi platnými v mieste spracovania údajov o uchádzačoch. Ak príslušné miestne zákony poskytujú nižšiu úroveň ochrany údajov o uchádzačoch ako tá, ktorú stanovujú tieto normy, potom platia požiadavky noriem.

Princípy Spracovávania Údajov O Uchádzačoch

Spoločnosť WADACOM berie ohľad na právo na súkromie a záujmy každého jednotlivca. Spoločnosti WADACOM budú pri spracovávaní údajov o uchádzačoch dodržiavať nasledujúce princípy:

 • ¡Údaje sa budú spracovávať poctivo a v súlade so zákonmi
 • Údaje sa budú zhromažďovať na určené, odôvodnené účely a nebudú sa ďalej spracovávať spôsobmi nezlúčiteľnými s týmito účelmi
 • Údaje budú relevantné účelom, na ktoré boli zhromaždené a použité, a nebudú ich prekračovať. Údaje sa môžu napríklad považovať za anonymné, ak je to možné a vhodné, v závislosti od typu údajov a rizík spojených so zamýšľaným používaním
 • Údaje budú presné a v prípade potreby udržiavané aktuálne. Nepresné alebo neúplné údaje o uchádzačoch budú primeraným spôsobom upravené alebo odstránené
 • Údaje budú ponechávané iba po nevyhnutnú dobu potrebnú na účely, na ktoré boli zhromaždené a spracované
 • Údaje sa budú spracovávať v súlade so zákonnými právami jednotlivcov (podľa popisu v týchto normách alebo podľa zákona)
 • Na zabránenie neoprávnenému prístupu, nezákonnému spracovaniu a neoprávnenej alebo náhodnej strate, poškodeniu alebo zničeniu údajov budú podniknuté vhodné technické, fyzické a organizačné opatrenia

Zhromažďovanie Údajov

Na odosielanie vašich údajov o uchádzačoch spoločnosti WADACOM môžete použiť rozličné spôsoby. Tieto spôsoby môžu zahŕňať: (a) odosielanie e-mailom alebo v papierovej forme personálu spoločnosti WADACOM, (b) online odosielanie údajov o uchádzačoch spracovaných iným poskytovateľom služieb do elektronickej databázy nachádzajúcej sa v USA a prístupnej autorizovanému personálu spoločnosti WADACOM, alebo (c) prostredníctvom žiadosti o zamestnanie v spoločnosti WADACOM.

Spoločnosť WADACOM môže s vaším súhlasom alebo v súlade s príslušnými zákonmi periodicky zhromažďovať ďalšie informácie. Spoločnosť WADACOM môže napríklad zhromažďovať vašu odozvu a vaše názory (napríklad vo forme dotazníkov) na obchodné účely, ako je napríklad zlepšovanie procesov. Na tieto dotazníky môžete odpovedať dobrovoľne, alebo môžete zvoliť možnosť neodpovedať, pričom v takomto prípade nebudú podniknuté žiadne odvetné opatrenia. Tieto normy budú platiť pre všetky ďalšie zhromaždené informácie vrátane všetkých odoziev na takéto dotazníky.

Účely a Prístup Pre Spracovanie Údajov O Uchádzačoch

Spoločnosť WADACOM a organizácie WADACOM spracovávajú údaje o uchádzačoch na legitímne účely spravovania ľudských zdrojov. Takéto spracovanie sa bude vykonávať v rámci takýchto účelových obmedzení a v súlade s príslušnými zákonmi.

Medzi účely na spravovanie ľudských zdrojov patria: Identifikácia a/alebo vyhodnocovanie kandidátov pre pracovné pozície v spoločnosti WADACOM, tvorba rozhodnutí o tom, či prijať do zamestnania daného jednotlivca, údržba príslušných záznamov týkajúcich sa postupov pri prijímaní do zamestnania, analýza procesu prijímania do zamestnania a výsledkov a skúmanie podkladov, kde to povoľuje zákon („účely“).

Ak spoločnosť WADACOM spracováva vaše údaje o uchádzačoch na iné účely, než sú uvedené vyššie, spoločnosť WADACOM zodpovedná za nový účel zaručí, že získate informácie o nových účeloch, na ktoré sa budú používať vaše údaje o uchádzačoch, a o kategóriách príjemcov vašich údajov o uchádzačoch.

K vašim údajom budú pristupovať a budú ich spracovávať jednotlivci, ktorí sa zúčastňujú procesu prijímania do zamestnania pre spoločnosť WADACOM a ktorí majú oprávnenú potrebu pristupovať k vašim údajom a spracovávať ich na dané účely.

Typy Údajov O Uchádzačoch

Súčasťou spracovávaných údajov o uchádzačoch je:

 • stav kandidáta,
 • doterajšia prax/údaje o pracovnom mieste,
 • vzdelanie,
 • mzda,
 • odozva zamestnávateľa,
 • výsledky online dotazníka,
 • kontaktné informácie o uchádzačoch,
 • predchádzajúce adresy alebo mená uchádzača,
 • ďalšie informácie poskytnuté uchádzačom (napríklad sprievodný list),
 • číslo vodičského preukazu, ako sa vyžaduje pre niektoré pracovné pozície,
 • odporúčania,
 • výpis z registra trestov, pokiaľ to povoľuje zákon

Špeciálne Kategórie Údajov

V obmedzenom rozsahu, v ktorom organizácia WADACOM potrebuje zhromažďovať akékoľvek špeciálne údaje (napríklad údaje obsahujúce osobné informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo politickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, zdravotných alebo lekárskych záznamoch alebo trestnom registri), organizácia WADACOM zaručí, že daná osoba bude o takomto zhromažďovaní a spracovávaní informovaná. Kde to vyžaduje zákon, získa sa výslovný súhlas osoby so spracovaním a obzvlášť s prenosom takýchto údajov organizáciám iným ako WADACOM. V závislosti na povahe týchto kategórií údajov a rizík súvisiacich so zamýšľaným používaním sa poskytnú vhodné bezpečnostné a ochranné opatrenia (napríklad fyzické zabezpečovacie zariadenia, šifrovanie a obmedzenie prístupu) .

Bezpečnosť a Diskrétnosť

Organizácie WADACOM sú odhodlané podniknúť vhodné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu údajov o uchádzačoch pred neoprávneným prístupom, nezákonným spracovaním, náhodnou stratou alebo poškodením a neoprávneným zničením.

Technické vybavenie a ochrana informácií

Na zabránenie neoprávnenému prístupu ku kandidátskym údajom tretími stranami mimo organizácie WADACOM sa všetky elektronické údaje o uchádzačoch uchovávané organizáciami WADACOM spravujú na systémoch, ktoré sú chránené prostredníctvom bezpečných sieťových architektúr obsahujúcich brány firewall a zariadenia na detekciu neoprávneného prieniku. Servery, na ktorých sú uložené údaje o uchádzačoch, sú pravidelne „zálohované“ (to znamená, že údaje sú nahraté na samostatnom médiu), aby sa zabránilo následkom náhodného vymazania alebo zničenia údajov. Servery sú uložené v budovách s rozsiahlym zabezpečením a systémami na detekciu požiaru a systémami odozvy.

Bezpečnosť prístupu

Organizácie WADACOM obmedzujú prístup k interným systémom, na ktorých sú uložené údaje o uchádzačoch, pre vybratú skupinu autorizovaných používateľov, ktorí majú povolený prístup k takýmto systémom prostredníctvom použitia jedinečného identifikátora a hesla. Prístup k údajom o uchádzačoch je obmedzený a poskytuje sa jednotlivcom na účely vykonávania ich pracovných povinností (napríklad manažér ľudských zdrojov môže potrebovať prístup ku kontaktným informáciám uchádzača na účely prípravy interview). Súlad s týmito podmienkami sa bude vyžadovať od iných správcov, ktorí môžu pristupovať k niektorým údajom o uchádzačoch, ako je to uvedené v ČASTI XI. PRENOS ÚDAJOV.

Školenie

Spoločnosť WADACOM bude viesť školenia zamerané na zákonné spracovanie údajov o uchádzačoch a na určený účel, potrebu chrániť a udržiavať informácie presné a aktuálne a potrebu udržiavať dôvernosť údajov, ku ktorým majú prístup zamestnanci. Autorizovaní užívatelia budú dodržiavať tieto normy a organizácie WADACOM vykonajú vhodné disciplinárne opatrenia v súlade s príslušným zákonom, ak dôjde k prístupu k údajom o uchádzačoch, ich spracovaniu alebo použitiu ľubovoľným spôsobom, ktorý nie je v súlade s požiadavkami týchto noriem.

Práva Údajových Subjektov

Každá osoba sa môže informovať o type jej údajov o uchádzačoch uložených alebo spracovávaných ľubovoľnou organizáciou WADACOM. Poskytne sa vám prístup k údajom o uchádzačoch podľa zákonných požiadaviek vo vašej domovskej krajine, a to bez ohľadu na miesto spracovávania a uloženia údajov. Organizácia WADACOM spracovávajúca takéto údaje bude spolupracovať pri poskytovaní takéhoto prístupu buď priamo, alebo prostredníctvom inej organizácie WADACOM. Všetky takéto žiadosti o prístup je možné vykonať odoslaním písomnej žiadosti na adresu:

Human Resources Data Protection Administrator
Tekfen Tower
Buyukdere Caddesi
No 209 Kat 8 34394
Levent Istanbul Turkey

Switchboard : +90 212 705 7000
Fax                   : +90 212 705 7099
E Mail              : Hello@Wadacom.com

Údaje o uchádzačovi budú dostupné primerane dlhú dobu a spoločnosť WADACOM vám umožní prezrieť si vaše údaje o uchádzačovi po príslušnom upozornení a v primeraných časoch.

Taktiež môžete kontaktovať správcu zodpovedného za ochranu údajov z oddelenia ľudských zdrojov a spýtať sa ho otázky týkajúce sa týchto noriem alebo vašich údajov o uchádzačovi alebo odvolať váš súhlas. Všetky listy odoslané správcovi na akýkoľvek iný účel než vyššie uvedený nebudú zodpovedané a budú skartované.

V prípade zamietnutia prístupu alebo opravy vám bude oznámený dôvod a vykoná sa písomný záznam žiadosti a dôvodu zamietnutia.

Ak preukážete, že účel, na ktorý sa údaje spracovávajú, už nie je v súlade so zákonom alebo vhodný, údaje sa vymažú, pokiaľ sa nevyžaduje inak podľa zákona.

Ak sú akékoľvek údaje o uchádzačoch nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich úpravu odoslaním nového životopisu s aktualizovanými informáciami (napríklad nová adresa domov alebo zmena mena).

Okrem toho môžete odvolať váš súhlas odoslaním e-mailu na adresu Hello@Wadacom.com.

Prenos Údajov

Prenosy iným organizáciám WADACOM

Spoločnosť WADACOM sa snaží zaručiť konzistentnú a adekvátnu úroveň ochrany údajov o uchádzačoch, ktoré spracovávajú jednotlivé organizácie WADACOM a/alebo sa prenášajú medzi nimi. Prenos údajov o uchádzačoch inej organizácii WADACOM sa považuje za prenos medzi dvomi odlišnými organizáciami, čo znamená, že aj v takýchto „vnútroskupinových“ prípadoch by sa mal prenos údajov vykonávať iba vtedy, ak sú splnené príslušné zákonné požiadavky a ak platí, že:

 • prenos je založený na jasnej obchodnej požiadavke,
 • prijímajúca organizácia poskytuje vhodné zabezpečenie údajov,
 • prijímajúca organizácia zaručí súlad s týmito normami na účely prenosu a akéhokoľvek následného spracovania

Prenosy iným organizáciám ako WADACOM

 • Vybrané tretie strany: Od organizácií WADACOM sa môže občas vyžadovať prenos údajov o uchádzačoch vybraným externým tretím stranám, ktoré najali na vykonanie určitých služieb týkajúcich sa zamestnania v ich mene. Tieto tretie strany môžu spracovávať údaje v súlade s pokynmi organizácie WADACOM alebo vykonávať rozhodnutia týkajúce sa údajov ako súčasť doručovania ich služieb. Organizácie WADACOM vo všetkých prípadoch vyberú spoľahlivých dodávateľov, ktorí sa zaviažu, zmluvne alebo iným zákonne záväzným a prípustným spôsobom, aplikovať vhodné bezpečnostné opatrenia na zaručenie adekvátnej úrovne ochrany. Organizácie WADACOM budú vyžadovať od iných externých dodávateľov pri manipulácii s údajmi o uchádzačoch súlad s týmito normami alebo zaručenie rovnakej úrovne ochrany ako organizácia WADACOM. Takéto vybrané tretie strany budú mať prístup k údajom o uchádzačoch výhradne na účely vykonávania služieb uvedených v príslušnej servisnej zmluve. Ak organizácia WADACOM usúdi, že dodávateľ nedodržiava tieto záväzky, okamžite vykoná príslušné opatrenia
 • Ostatné tretie strany: Od organizácií WADACOM sa môže vyžadovať sprístupnenie určitých údajov o uchádzačoch ostatným tretím stranám (1) v právnej záležitosti (napríklad daňovým úradom a úradom sociálneho zabezpečenia), (2) na ochranu zákonných práv organizácie WADACOM (napríklad na obhajobu v súdnom spore), alebo (3) v núdzovom prípade, kedy dochádza k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti uchádzača (napríklad oheň)

Priamy Marketing

Organizácie WADACOM nebudú sprístupňovať údaje o uchádzačovi mimo spoločnosť WADACOM za účelom ponúkania akýchkoľvek produktov alebo služieb uchádzačovi na osobnú alebo rodinnú spotrebu („priamy marketing“) bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Obmedzenia v tejto časti sa týkajú iba kontaktných údajov získaných v súvislosti so žiadosťou o pracovné miesto v spoločnosti WADACOM. Netýkajú sa kontaktných údajov získaných v súvislosti so vzťahom so spotrebiteľom alebo zákazníkom.

Automatizované Rozhodnutia

Niektoré krajiny regulujú vykonávanie automatizovaných rozhodnutí, čo sú rozhodnutia o jednotlivcoch založené výhradne na automatizovanom spracovaní údajov a majú za následok právne účinky, ktoré výrazne ovplyvňujú osoby, ktorých sa týkajú.

V niektorých prípadoch bude uchádzačom o zamestnanie predložený na vyplnenie dotazník, v ktorom budú automatizované rozhodnutia uskutočňované na základe odpovedí uchádzača.

Organizácie WADACOM nevykonávajú okrem obmedzených prípadov (napríklad kontrola prostredníctvom počítača alebo telefónu pre niektoré voľné pracovné pozície v spoločnosti WADACOM) automatizované rozhodnutia s cieľom vyhodnotiť jednotlivcov alebo na iné účely. Pri vykonávaní automatizovaných rozhodnutí sa osobám, ktorých sa týkajú, poskytne možnosť vyjadriť ich názory na príslušné automatizované rozhodnutie kontaktovaním správcu zodpovedného za ochranu údajov v oddelení ľudských zdrojov.

Vykonávacie Práva a Mechanizmy

Všetky organizácie WADACOM zaručia dodržiavanie týchto noriem. Všetky osoby, ktoré majú prístup k údajom o uchádzačoch, musia dodržiavať tieto normy. V niektorých krajinách môže porušenie nariadení týkajúcich sa ochrany údajov viesť k pokutám a/alebo náhrade škôd.

Ak daná osoba kedykoľvek dôjde k presvedčeniu, že údaje o uchádzačoch, ktoré sa jej týkajú, boli spracované tak, že boli porušené tieto normy, môže svoje obavy oznámiť správcovi zodpovednému za ochranu údajov v oddelení ľudských zdrojov.

Ak sa obava týka údajného porušenia týchto noriem organizáciou WADACOM, ktorá sídli v inej krajine ako táto osoba alebo vyvážajúca organizácia WADACOM, môže požiadať o pomoc vyvážajúcu organizáciu. Organizácia WADACOM jej pomôže preskúmať okolnosti údajného porušenia. V prípade potvrdenia porušenia budú dovážajúce a vyvážajúce organizácie spolupracovať so všetkými prípadnými ďalšími stranami na vyriešení daného problému uspokojivým spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami týchto noriem.

Ak správca zodpovedný za ochranu údajov v oddelení ľudských zdrojov alebo miestna organizácia WADACOM danú záležitosť nevyriešia, môže byť postúpená výboru Employment Data Privacy Committee spoločnosti WADACOM. Výbor spoločnosti WADACOM dohliadajúci na ochranu zamestnaneckých údajov, ktorému predsedá Chief Privacy Leader spoločnosti WADACOM, tvoria nadriadení odborníci na dodržiavanie noriem, ktorí sú nezávislí vzhľadom na obchodný manažment a ktorí majú zodpovednosť za dohľad nad všetkými aspektmi súladu s týmito normami a za riešenie všetkých záležitostí a problémov, ktoré vzniknú v súvislosti s manipuláciou spoločnosti WADACOM s údajmi o uchádzačoch v rámci týchto noriem. Výbor spoločnosti WADACOM dohliadajúci na ochranu zamestnaneckých údajov môžete kontaktovať e-mailom na adrese Hello@Wadacom.com alebo faxom na čísle +90 212 705 7099. Výbor spoločnosti WADACOM dohliadajúci na ochranu zamestnaneckých údajov oznámi svoje rozhodnutie a všetky prípadné nápravné opatrenia relevantným osobám.

Procesy popísané v týchto normách dopĺňajú všetky ostatné nápravné prostriedky a procesy riešenia sporov poskytované spoločnosťou WADACOM a/alebo dostupné v rámci príslušného zákona.

Postupy Pri Vykonávaní Auditu

Aby sa zaručilo lepšie uplatňovanie týchto noriem, Chief Privacy Leader spoločnosti WADACOM spolu s radou Global Privacy Council spoločnosti WADACOM, ktorú tvoria hlavní predstavitelia zodpovední za dodržiavanie súkromia zo všetkých hlavných obchodných odvetví spoločnosti WADACOM, identifikujú uchádzača a postupy spracovania zamestnaneckých údajov, pre ktoré treba vykonať audit. Na tento účel spoločnosť WADACOM poverí svoj zbor Corporate Audit Staff, ktorý je nezávislý od obchodného manažmentu. Členovia audítorského zboru podliehajú viceprezidentovi spoločnosti WADACOM, zboru Corporate Audit Staff, ktorý nezávisle komunikuje s audítorským výborom predstavenstva spoločnosti WADACOM. Hlásenia zistení audítorského zboru sa odošlú na kontrolu a pripomienkovanie komisii Policy Compliance Review Board spoločnosti WADACOM a/alebo rade Global Privacy Council spoločnosti WADACOM. Komisia alebo rada bude vyžadovať akčný plán na zaručenie súladu s týmito normami. V rozsahu, v ktorom sa takéto záležitosti nedajú adekvátne vyriešiť použitím vlastných zdrojov spoločnosti WADACOM, spoločnosť WADACOM súhlasí s ustanovením nezávislej tretej strany na účely vedenie šetrenia alebo auditu akýchkoľvek postupov alebo problémov týkajúcich sa uchádzača alebo zamestnaneckých údajov v rámci týchto noriem.

Podávanie Informácií O Normách

Okrem školenia zameraného na tieto normy bude spoločnosť WADACOM podávať informácie o týchto normách súčasným a novým zamestnancom ich uverejňovaním na vybratých interných webových lokalitách spoločnosti WADACOM a poskytovaním prepojenia na normy v aplikáciách informačných technológií, v ktorých sa zhromažďujú alebo spracovávajú údaje o uchádzačoch.

Úprava Noriem

Spoločnosť WADACOM si vyhradzuje právo na úpravu týchto noriem podľa potreby, napríklad na zabezpečenie súladu so zmenami zákonov, nariadeniami, predpismi a postupmi spoločnosti WADACOM alebo požiadavkami vznesenými úradmi na ochranu údajov. Chief Privacy Leader spoločnosti WADACOM zodpovedný za dodržiavanie súkromia alebo ním určená osoba musí schváliť všetky zmeny noriem pred nadobudnutím ich účinnosti. Ak spoločnosť WADACOM vykoná zmeny noriem, spoločnosť WADACOM odošle normy na opätovné schválenie, pokiaľ to vyžaduje zákon. Spoločnosť WADACOM bude informovať svojich zamestnancov a ďalšie osoby (napríklad osoby pristupujúce na webové lokality spoločnosti WADACOM pri zadávaní údajov o uchádzačoch, ako sú napríklad informácie týkajúce sa žiadosti o zamestnanie) o všetkých zmenách noriem. Spoločnosť WADACOM uverejní všetky zmeny noriem na relevantných interných a externých webových lokalitách.

V súčinnosti s implementáciou týchto noriem budú všetky existujúce medziskupinové zmluvy a príslušné smernice spoločnosti zamerané na dodržiavania súkromia a týkajúce sa spracovania údajov o uchádzačoch nahradené ustanoveniami týchto noriem. Všetky strany zúčastnené na takýchto zmluvách budú upozornené na dátum začatia platnosti noriem.

Záväzky Voči Úradom Na Ochranu Údajov

Spoločnosť WADACOM odpovie aktívne a vhodne na žiadosti od úradov na ochranu údajov týkajúce sa týchto noriem alebo súladu s príslušnými zákonmi a nariadeniami na ochranu údajov a dodržiavanie súkromia. Zamestnanci spoločnosti WADACOM, ktorí prijmú takéto žiadosti, musia kontaktovať svojho miestneho manažéra pre ľudské zdroje alebo podnikovú právnu radu. Spoločnosť WADACOM poskytne úradom na ochranu údajov na základe ich žiadosti mená a kontaktné informácie príslušných kontaktných osôb. S ohľadom na prenos údajov o uchádzačoch medzi organizáciami WADACOM budú dovážajúce a vyvážajúce organizácie WADACOM (i) spolupracovať s informačnými kanceláriami úradu na ochranu údajov zodpovedného za organizáciu vyvážajúcu údaje, a (ii) rešpektovať jeho rozhodnutia v súlade s príslušnými zákonmi a zákonným procesným právom.

Dodatok

Práva a záväzky s ohľadom na údaje o uchádzačoch zhromaždené v rámci EÚ/EHP a spracované na inom mieste

Navyše k akýmkoľvek právam a záväzkom, ktoré sú stanovené v normách na ochranu údajov o uchádzačoch spoločnosti WADACOM („normy“) alebo ktoré existujú inak, budú pre údaje o uchádzačoch zhromaždené organizáciami WADACOM v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore a spracované na inom mieste platiť nasledujúce princípy stanovené na základe smernice 95/46/EC („Európska smernica na ochranu údajov“). V súdnych okresoch, v ktorých platí tento dodatok, sa ustanovení tohto dodatku týkajú aj vykonávacie práva a mechanizmy uvedené v normách. Nasledujúce ustanovenia neslúžia na zaručenie ďalších práv zamestnancom alebo vytvorenie ďalších záväzkov iných než tých, ktoré sú už poskytované v rámci Európskej smernice na ochranu údajov:

  1. Uchádzači o pracovné pozície môžu mať námietky voči spracovaniu ich údajov o uchádzačoch na základe presvedčivých zákonných podkladov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. K tomu môže dôjsť napríklad v prípade, ak z dôvodu spracovania údajov dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia uchádzača o zamestnanie. Toto ustanovenie neplatí, ak spracovanie (i) vyžaduje zákon, (ii) ak je založené na individuálnom súhlase uchádzača o zamestnanie, alebo (iii) ak je nevyhnutné na splnenie zmluvného záväzku medzi uchádzačom o zamestnanie a spoločnosťou WADACOM

 

 • Po vyčerpaní príslušných interných postupov riešenia sporov môžu uchádzači o zamestnanie žiadať od organizácie WADACOM náhradu za straty alebo škody, ktoré im spôsobilo porušenie noriem (vrátane ustanovení tohto dodatku) organizáciou WADACOM. Organizácia WADACOM nebude zodpovedná za škody, ak dodržiavala štandardnú starostlivosť primeranú daným okolnostiam

 

 

 • Ak sú akékoľvek ustanovenia alebo definície používané v normách nejednoznačné, platia definície stanovené v rámci príslušných miestnych zákonov platných v danom členskom štáte EÚ/EHP. Ak takéto definície v rámci príslušných miestnych zákonov neexistujú, platia definície Európskej smernice na ochranu údajov